search_api_autocomplete
Home

FSMA publiceert jaarverslag 2015

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft haar jaarverslag 2015 gepubliceerd. Bij de voorstelling van het jaarverslag is in het bijzonder ingegaan op de resultaten na vijf jaar FSMA, de uitgevoerde inspecties en mystery shopping missies en het sanctiebeleid.

Het jaarverslag 2015 geeft toelichting bij de werkzaamheden van de FSMA binnen ieder van haar bevoegdheidsdomeinen. Die domeinen zijn toezicht op de informatie door vennootschappen, producttoezicht, toezicht op de gedragsregels, toezicht op de marktoperatoren, kredietgevers en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en financiële vorming.

De voorstelling van het jaarverslag was de aanleiding om terug te blikken op de eerste vijf jaar van de FSMA. Tijdens deze periode hebben verschillende initiatieven gezorgd voor een verandering op het terrein. Zo zijn de financiële producten minder complex geworden en wordt de publiciteit ervoor strenger gecontroleerd. De commercialisering van bepaalde speculatieve producten in België is verboden. En via controles ter plaatse is de aandacht voor de zogenaamde MiFID-gedragsregels toegenomen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het aantal klachten over beleggingen het afgelopen jaar verder gedaald is. Het aantal klachten over beleggingsadvies is in drie jaar tijd met 80 procent verminderd.

Niettegenstaande deze positieve evolutie, blijft er werk aan de winkel en zijn er nieuwe uitdagingen. Een van die nieuwe uitdagingen is bijvoorbeeld de opkomst van de zogenaamde ‘Fintech’?ondernemingen die technische innovaties aanbrengen in de financiële sector. Om deze nieuwe spelers te identificeren, te begrijpen en hun mogelijke impact te evalueren, lanceerde de FSMA een ‘Fintech’ contactpunt op haar website.

Ook de bezoeken ter plaatse worden onverminderd voortgezet. Via inspecties in de periode 2013?2015 ging de FSMA na in welke mate banken en beleggingsondernemingen de regels inzake zorgplicht naleefden. Er werden meer dan 6.000 cliëntendossiers gescreend en 344 agentschappen bezocht. Deze inspecties lieten toe 88,6 procent van de sector te dekken. In totaal werden er 272 tekortkomingen geïdentificeerd die aanleiding gegeven hebben tot 144 bevelen. De betrokken spelers stelden allemaal een actieplan op om de tekortkomingen weg te werken. De FSMA volgt de uitvoering van die actieplannen op.

Toch blijft er verdere marge voor verbetering. Mystery shopping bij spelers die nog geen voorwerp uitmaakten van een inspectie, tonen aan dat bij een aantal instellingen nog steeds tekortkomingen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het te vroeg verstrekken van beleggingsadvies of het geven van een beleggingsadvies dat onvoldoende rekening houdt met de informatie over de cliënt. Dit en de komende jaren zal de naleving van de regels inzake zorgplicht dus een aandachtspunt blijven.

Bij de voorstelling van het jaarverslag is ook dieper ingegaan op het door de FSMA gevoerde sanctiebeleid. Sinds 2013 zijn er 28 administratieve sancties opgelegd. Deze sanctiebeslissingen houden steeds vaker verband met andere wetgevingen dan de bepalingen inzake marktmisbruik. Zo werden er ook sancties opgelegd voor inbreuken op de wetgeving over openbare aanbiedingen, witwassen en verzekeringen.

Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA. Via het bestelformulier op de website kan ook een exemplaar op papier van het jaarverslag aangevraagd worden.