search_api_autocomplete

Overdracht naar het pensioenplan van de nieuwe werkgever of sector

On this page

Het is mogelijk dat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
van de nieuwe werkgever of sector bepaalt dat uw pensioenreserve wordt ondergebracht in het eigen In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
van die werkgever of sector. Aangezien daar voor de nieuwe werkgever of sector verplichtingen uit voortvloeien, is dit echter veeleer uitzonderlijk. In de meeste gevallen bepaalt het pensioenreglement dat de overgedragen pensioenreserves worden ondergebracht in de onthaalstructuur.

Welke gevolgen heeft een overdracht?  

Wanneer u beslist om uw pensioenreserve over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of sector, stapt u uit het pensioenplan van uw voormalige werkgever of sector. Uw pensioenreserve zal na de overdracht verder evolueren volgens de regels van het nieuwe pensioenplan en niet langer volgens de regels van het oorspronkelijke pensioenplan. Dit betekent onder meer dat:

 • De verworven prestatie, die u terugvindt op uw Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  , niet langer wordt gegarandeerd;
 • De rendementen die mogelijk werden gewaarborgd door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  in het kader van het oorspronkelijke pensioenplan na de overdracht niet meer van toepassing zijn.

Wanneer uw pensioenreserve wordt ondergebracht in het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of sector zal die reserve evolueren alsof u ze had opgebouwd binnen dat pensioenplan. Dit heeft enkele belangrijke voordelen:

 • Uw reserve geniet de (gewaarborgde) rendementen die worden toegepast in het kader van dat pensioenplan. Die zullen vaak hoger liggen dan de rendementen die worden aangeboden in het kader van een Een onthaalstructuur is een verzekeringsovereenkomst of een bijzonder reglement beheerd door een pensioenfonds dat specifiek bestemd is voor het beheer van verworven reserves van aangeslotenen die uit dienst zijn getreden. Na de uitdiensttreding kan een aangeslotene ervoor kiezen om zijn reserves niet in het pensioenplan te laten, maar over te dragen naar de onthaalstructuur.
  Werknemers: Meer info.
  .
 • Bij pensioenplannen van het type Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.
  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.
  Werknemers: Meer info.
  wordt het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  vaak berekend op basis van het laatste loon voorafgaand aan het pensioen. Wanneer u in de loop van uw loopbaan een loonsverhoging krijgt, zal dit leiden tot een verhoging van uw aanvullende pensioenrechten. En dit niet enkel voor de toekomstige loopbaanjaren. Ook de pensioenrechten die u in het verleden al had opgebouwd, zullen worden “geherwaardeerd” als gevolg van die salarisverhoging.

Een overdracht naar een dergelijk pensioenplan kan dan ook voordelig zijn. Wanneer u bij uw nieuwe werkgever een loonsverhoging zou krijgen, zou die immers niet alleen leiden tot een verhoging van uw “nieuwe” pensioenrechten. Ook uw pensioenrechten die u heeft opgebouwd op basis van uw overgedragen pensioenreserve zullen in dat geval worden geherwaardeerd.

Wat zal ik krijgen wanneer ik met pensioen ga?               

Wat u zal ontvangen bij pensionering hangt af van het type pensioenplan en van de manier waarop het pensioenplan wordt beheerd (met of zonder gewaarborgd rendement).

Wanneer u wil weten wat de overdracht naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of sector concreet voor u zou betekenen, moet u contact opnemen met de pensioeninstelling die het pensioenplan beheert. Wanneer u het bedrag van uw pensioenreserve meedeelt, kan de pensioeninstelling berekenen welk aanvullend pensioen u later zal ontvangen op basis van deze pensioenreserve. Dit bedrag moet u vergelijken met de verworven prestatie die u terugvindt op de uittredingsfiche. De De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
is het bedrag waarop u recht heeft, wanneer u uw pensioenreserve in het pensioenplan van uw voormalige werkgever of sector zou laten staan zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Overdracht naar nieuwe werkgever of sector?

Om na de gaan welke impact de overdracht naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of sector heeft op uw later aanvullend pensioen, moet u de verworven prestatie die vermeld wordt op uw uittredingsfiche vergelijken met het aanvullend pensioen dat u zou ontvangen in het kader van het nieuwe pensioenplan. Neem daarvoor contact met de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever of sector.

Wat krijgen mijn nabestaanden wanneer ik overlijd? 

Wat uw nabestaanden ontvangen wanneer u zou overlijden hangt af van wat daarover in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
van uw nieuwe werkgever of sector is bepaald. Laat u hierover informeren door uw nieuwe werkgever of de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
die het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
beheert.

De voor- en nadelen van een overdracht naar het pensioenplan van de nieuwe werkgever:

Voordelen 

Nadelen

 • Als uw reserve wordt opgenomen in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  van uw nieuwe werkgever (of sector), worden de voorwaarden van zijn pensioenplan hierop toegepast. Dit kan in sommige gevallen voordelig zijn.
 • Door de overdracht van uw pensioenreserve, stapt u uit het oorspronkelijke pensioenplan en verliest u de daarmee samenhangende garanties.
 • U kan doorgaans niet zelf kiezen of uw pensioenreserve wordt ondergebracht in het eigen pensioenplan van de nieuwe werkgever of sector, dan wel in de Een onthaalstructuur is een verzekeringsovereenkomst of een bijzonder reglement beheerd door een pensioenfonds dat specifiek bestemd is voor het beheer van verworven reserves van aangeslotenen die uit dienst zijn getreden. Na de uitdiensttreding kan een aangeslotene ervoor kiezen om zijn reserves niet in het pensioenplan te laten, maar over te dragen naar de onthaalstructuur.
  Werknemers: Meer info.
  .
 • Maar weinig werkgevers (en sectoren) zullen uw pensioenreserve opnemen in hun pensioenplan: dit brengt voor hen immers bijkomende verplichtingen met zich mee.