search_api_autocomplete

Registratie van het pensioenplan in DB2P

Elk nieuw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
(of Een werkgever kan een aanvullend pensioen beloven aan één welbepaalde werknemer. In dat geval spreekt men van een individuele pensioentoezegging.
Eén van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen was om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom is de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen.
Werknemers: Meer info.
) moet worden geregistreerd in DB2P. DB2P staat voor Databank 2e Pensioenpijler en wordt beheerd door de vzw Sigedis. Deze databank verzamelt alle gegevens over de opbouw van aanvullende pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Het is de taak van de pensioeninstellingen om alle pensioenplannen te registreren in DB2P. Bij deze registratie worden de voornaamste kenmerken van het plan meegedeeld, alsook de documenten waarin de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen worden bepaald (zoals o.a. het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
of eventueel de collectieve arbeidsovereenkomst). Nieuwe plannen worden geregistreerd binnen 90 kalenderdagen vanaf de datum van inwerkingtreding ervan of de datum van ondertekening van het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
of de pensioenovereenkomst.

Nadien moeten de pensioeninstellingen jaarlijks de stand van de pensioenrechten van de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
doorgeven, alsook de premies en Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die zij hebben ontvangen voor de aanvullende pensioenopbouw. Ook bepaalde gebeurtenissen, zoals uittredingen of overdrachten, worden meegedeeld.

DB2P

Een correcte aangifte aan DB2P is belangrijk. De bijdragen en premies voor de pensioenopbouw van uw personeelsleden zijn niet langer fiscaal aftrekbaar als uw dossier in DB2P niet in orde is. Het is dan ook belangrijk dat u actief meewerkt aan de realisatie van een volledig en actueel DB2P-dossier. Dit onder meer door uw pensioeninstelling alle informatie te bezorgen om de aangifte correct en binnen de voorgeschreven termijn te kunnen doen.

Voor werkgevers en vennootschappen die een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
hebben ingesteld, is een online toegang voorzien, die volgende mogelijkheden biedt:

 • U heeft er toegang tot de gegevens die over u, als Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
  Werknemers: Meer info.
  of sponsor van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , gekend zijn. Als u vaststelt dat de meegedeelde informatie niet juist is, kan u dat melden.
 • U kan uw pensioendossier raadplegen en zien welke Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  (en) uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  voor u heeft aangegeven.
 • U kan gegevens raadplegen die u kunnen helpen bij de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen, namelijk:
 • Informatie om de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op aanvullende pensioenpremies juist aan te geven.
 • Informatie om de bijzondere heffing van 1,5% op hoge aanvullende pensioenopbouw (de zogenaamde Wijninckxbijdrage) te berekenen.

Daarnaast heeft u, als Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
, ook enkele verplichtingen:

 • De pensioeninstellingen moeten enkel de pensioentoezeggingen registreren die ze beheren. Indien u nog pensioentoezeggingen heeft voor één bepaalde werknemer die u intern financiert (voor zover u valt onder de uitzonderingen op het externaliseringsbeginsel) en die dus niet zijn ondergebracht bij een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  of verzekeraar, dan moet u die zelf aangeven aan DB2P.
 • U moet nagaan of u het eens bent met de manier waarop uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  (en) heeft geregistreerd. Indien u één In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  heeft dat wordt beheerd door één Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  , zal dit geen probleem vormen.

Het is echter mogelijk dat u beschikt over verschillende pensioenreglementen die door één of meerdere pensioeninstellingen worden beheerd. In dat geval is het mogelijk dat wat de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
heeft aangegeven over uw Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
Werknemers: Meer info.
(en) niet volledig overeenstemt met uw eigen visie. Via de toepassing 'Beheer verband toezeggingen' kan u dit rechtzetten.

Enkele voorbeelden:

 • Als u de pensioentoezegging heeft toevertrouwd aan meerdere pensioeninstellingen, zal elke instelling slechts dat deel aangeven dat zij beheert. U dient dan mee te delen dat deze verschillende ‘delen’ eigenlijk één globale toezegging betreffen.
 • U beschikt over verschillende pensioentoezeggingen aan verschillende personeelscategorieën. Het is echter mogelijk dat uw verzekeraar deze toezeggingen technisch allemaal heeft ondergebracht in hetzelfde verzekeringscontract en bijgevolg in DB2P slechts één toezegging heeft geregistreerd. U dient dan mee te delen dat het verschillende toezeggingen betreft.

Meer info

De informatie in DB2P wordt gebruikt om de website www.MyPension.be te voeden.

Naast informatie over het wettelijk pensioen, bevat deze website informatie over het aanvullend pensioen. Voor slapers is MyPension.be nog de enige mogelijkheid om de stand van hun aanvullende pensioenrechten op te volgen.

Concrete informatie vindt u op de website van DB2P.