search_api_autocomplete
202.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als verzekeringsagent te krijgen ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle verzekeringstussenpersonen:

 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aan verzekeringsdistributie doen;
 • U moet een ondernemingsnummer hebben;
 • U heeft uw woonplaats (natuurlijke persoon) of statutaire zetel (rechtspersoon) in België of in een land buiten de Europese Economische Ruimte;
 • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen;
 • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
 • U moet bevestigen dat u tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsman van de Verzekeringen) bent toegetreden;
 • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
 • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
 • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
 • U moet het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) aan de FSMA meedelen. Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar hoeft dit niet bij het inschrijvingsdossier te voegen.

Voor elk van de bij de distributie betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens  bezorgen over hun aandeelhouders met een deelneming van meer dan 10 procent:

Als agent moet u :

 • de namen meedelen van de verzekeringsondernemingen waarmee u een agentuurovereenkomst heeft gesloten;
 • zo nodig, melden dat u als verbonden agent voor bepaalde verzekeringsondernemingen optreedt.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een verzekeringsagent aan de FSMA bezorgen?"