search_api_autocomplete
248.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als makelaar in bank- en beleggingsdiensten te krijgen ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle makelaars in bank- en beleggingsdiensten :

 • U moet een ondernemingsnummer hebben wanneer u uw maatschappelijke zetel of bijkantoor in België hebt;
 • U wil bemiddelingsactiviteiten in bank- en beleggingsdiensten in België uitvoeren;
 • U stelt de FSMA in kennis van eventuele andere beroepsactiviteiten;
 • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen;
 • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, of dat u van het afsluiten van deze verzekering bent vrijgesteld. Als uw beroepsaansprakelijkheid niet langer is verzekerd, moet u de FSMA daarvan onmiddellijk in kennis stellen;
 • U moet bevestigen dat u tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsfin) bent toegetreden;
 • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
 • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
 • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
 • U moet het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) aan de FSMA meedelen. Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar hoeft dit niet bij het inschrijvingsdossier te voegen.

Als makelaar mag u enkel als rechtspersoon aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u de volgende gegevens en documenten aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als makelaar moet u bevestigen dat u:

 • uw beroepsactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die u verplicht om uw hele productie of een bepaald deel ervan  bij een bepaalde vergunde onderneming te plaatsen. U moet de FSMA hiervan een verklaring op erewoord bezorgen;
 • noch in contanten, noch op rekening gelden en financiële instrumenten ontvangt en bijhoudt, of in een debetpositie staat ten aanzien van de spaarder of belegger;
 • geen mandaat of volmacht heeft op een rekening van cliënten, tenzij van inwonende gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan u effectief leider bent, noch zelf financiële instrumenten of rekeningboekjes van cliënten bijhoudt of in open bewaargeving houdt;
 • geen beleggingsadvies voor eigen rekening zal geven;
 • zal werken binnen de limieten bepaald door artikel 11, § 1 van de wet van 22 maart 2006;
 • de nodige schriftelijke overeenkomsten zal afsluiten met de verzekeringsondernemingen waarmee u als verzekeringstussenpersoon samenwerkt en waarin staat dat bij bemiddeling in producten van takken 21, 23 en 26 u op geen enkel ogenblik, noch in contanten, noch op rekening, gelden zal ontvangen of bijhouden die afkomstig zijn van of toebehoren aan een verzekeringsnemer of een verzekerde.

Als makelaar moet u bovendien:

 • een attest van waarborg of borgstelling bezorgen waaruit blijkt dat u over voldoende financiële capaciteit beschikt;
 • het ondernemingsnummer en de naam meedelen van alle gereglementeerde ondernemingen waarmee u een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • de identificatiegegevens van de AML-verantwoordelijken meedelen.

Als makelaar moet u ook de "MiFID II-gedragsregels" naleven.

De termijn voor de verwerking van een inschrijvingsaanvraag bedraagt 60 dagen en begint pas te lopen als de FSMA een volledig dossier heeft ontvangen.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een makelaar in bank- en beleggingsdiensten aan de FSMA bezorgen?".