search_api_autocomplete
Home
201.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als verbonden verzekeringsagent ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle verzekeringstussenpersonen :

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de distributie betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun aandeelhouders met een deelneming van méér dan 10 procent :

Als verbonden agent moet u :

  • verklaren dat u handelt als verbonden agent voor één of meerdere verzekeringsondernemingen, met aanduiding van de takken of de groep van activiteiten leven;
  • een attest bezorgen van de verzekeringsonderneming waarin deze bevestigt dat u handelt onder haar volledige verantwoordelijkheid voor bepaalde verzekeringstakken of groep van activiteiten leven.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een verzekeringsagent aan de FSMA bezorgen?"