search_api_autocomplete
276.

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure bij de FSMA?

Hieronder vindt u een beschrijving van de te volgen stappen bij het indienen van uw dossier.

Stap 1: Voorbereiding van uw dossier

Hoe beter uw dossier is voorbereid, hoe vlotter het indienen zal verlopen. U moet een aantal gegevens en documenten verzamelen. Om welke gegevens en documenten het precies gaat, hangt af van:

  • de categorie van inschrijving die u vraagt;
  • de vraag of u zich als natuurlijke persoon of als rechtspersoon inschrijft;
  • de organisatie van uw onderneming.

Stap 2: Certificaat van de aanvrager en eventuele volmacht

U moet uw dossier indienen via een online applicatie. De contactpersoon die de aanvraag indient, moet toegang krijgen tot deze applicatie via een certificaat. De systemen van de FSMA aanvaarden verschillende types van certificaten.

Als natuurlijk persoon kan u zelf een dossier indienen. U kan ook iemand anders, bv. een medewerker, vragen om dit voor u te doen. Dit kan enkel als u deze persoon een schriftelijke volmacht heeft gegeven om het dossier voor u in te dienen.

Voor rechtspersonen kan de aanvraag worden ingediend door een lid van het wettelijk bestuursorgaan of door een persoon aan wie het wettelijk bestuursorgaan een schriftelijke volmacht heeft gegeven. 

Stap 3: Indiening via de online applicatie

Als u uw dossier goed heeft voorbereid, duurt het ongeveer 30 minuten om een gegevens in te vullen en alle documenten via de onlineapplicatie op te laden. 

Stap 4: Betaling

De laatste stap bij het indienen van uw aanvraag is de betaling van de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Deze kosten bedragen voor individuele dossiers 783 euro (bedrag per 1 januari 2024) per aanvraag. Als u bijvoorbeeld een inschrijving vraagt voor zowel bemiddelaar in hypothecair krediet als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten een inschrijving vraagt, moet u dit bedrag van 783 EUR (bedrag per 1 januari 2024) twee maal betalen.

Stap 5: Onderzoek door de FSMA 

De FSMA onderzoekt uw aanvraag. Als de FSMA vragen of opmerkingen heeft bij die aanvraag, krijgt u een bericht via uw professioneel e-mailadres. Afhankelijk van de aard van de vragen of opmerkingen, zal u mogelijk via de onlineapplicatie aanpassingen moeten uitvoeren (bv. extra documenten opladen of bijkomende informatie verstrekken).

Stap 6: Beslissing door het directiecomité

Uw dossier zal ter goedkeuring aan het directiecomité van de FSMA worden voorgelegd. Daarna zal de FSMA u per brief in kennis stellen van haar beslissing tot inschrijving of tot weigering. De FSMA doet uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van een volledig dossier een uitspraak.

Stap 7: Inschrijving in het register

De FSMA publiceert op haar website de geactualiseerde registers van de bemiddelaars, onderverdeeld in categorieën.