search_api_autocomplete
Home
276.

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure bij de FSMA (individueel)?

Hieronder volgt een beschrijving van de stappen bij de indiening van een individueel dossier.

Stap 1: Voorbereiding van uw dossier

Hoe beter uw dossier is voorbereid, hoe vlotter de indiening zal verlopen. U moet een aantal documenten en gegevens verzamelen. Om welke gegevens en documenten het precies gaat, hangt af van:

  • de categorie van inschrijving die u vraagt;
  • de vraag of u als natuurlijke persoon of als rechtspersoon inschrijft;
  • de organisatie van uw onderneming.

Stap 2: Certificaat van de aanvrager en eventuele volmacht

U moet uw dossier indienen via een online applicatie. De contactpersoon die de aanvraag indient, moet toegang krijgen tot deze applicatie via een certificaat. De systemen van de FSMA aanvaarden verschillende types van certificaten.

Als natuurlijke persoon kunt u een dossier indienen voor uzelf. U kunt ook iemand anders, b.v. een medewerker, vragen om dit voor u te doen. Dat kan enkel als u deze persoon schriftelijk een volmacht heeft gegeven om het dossier voor u in te dienen.

Voor rechtspersonen kan de aanvraag worden ingediend door een lid van het wettelijk bestuursorgaan of door een persoon aan wie het wettelijk bestuursorgaan een schriftelijke volmacht heeft gegeven. 

Stap 3: Indiening via de online applicatie

Als u uw dossier goed heeft voorbereid, duurt het gemiddeld ongeveer 30 minuten om een dossier in te vullen en alle documenten op te laden via de online applicatie. 

Stap 4: Betaling

De laatste stap in de indiening van uw aanvraag, is de betaling van de kost voor de behandeling van de aanvraag. Deze bedraagt voor individuele dossiers 684 EUR (bedrag per 1 januari 2021) per aanvraag. Als u bijvoorbeeld zowel voor hypothecair krediet als voor bank- en beleggingsdiensten een inschrijving vraagt, moet u dit bedrag van 684 EUR (bedrag per 1 januari 2021) twee maal betalen.

Stap 5: Onderzoek door de FSMA 

De FSMA onderzoekt uw aanvraag. Als er vragen of opmerkingen zijn, krijgt u een bericht via uw professioneel email-adres. Afhankelijk van de aard van de vragen of opmerkingen, zal u mogelijk via de online applicatie aanpassingen moeten doen (b.v. extra documenten opladen of bijkomende informatie verschaffen).

Stap 6: Beslissing door het directiecomité

Nadat uw dossier ter goedkeuring werd voorgelegd aan het directiecomité van de FSMA zal zij haar beslissing tot inschrijving of weigering per brief meedelen. De FSMA doet uiterlijk binnen de twee maanden na de ontvangst van een volledig dossier een uitspraak.

Stap 7: Inschrijving in het register

De FSMA publiceert op haar website de geactualiseerde registers van de bemiddelaars, onderverdeeld in categorieën.