search_api_autocomplete
144.

Welke documenten moet een agent in een nevenfunctie aan de FSMA bezorgen?

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die doorgaans opgevraagd worden bij de kredietbemiddelaars. Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De kredietbemiddelaars moeten de FSMA immers, op louter verzoek, alle informatie en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het register van de kredietbemiddelaars en die inschrijving te behouden.

1. Voorbereiding

Als onderdeel van zijn inschrijvingsdossier moet de agent in een nevenfunctie  een aantal documenten aan de FSMA bezorgen via de onlineapplicatie. Afhankelijk van uw situatie zal de onlineapplicatie aangeven welke relevante documenten u moet opladen.

Hieronder vindt u een overzicht van de vereiste documenten voor agenten in een nevenfunctie.

Wat het gebruik van een modeldocument betreft, zijn er drie mogelijke situaties:

  1. documenten waarvoor het gebruik van een modeldocument van de FSMA verplicht is;
  2. documenten waarvoor de FSMA het gebruik van een modeldocument aanbeveelt, maar waarbij ook andere documenten mogen worden gebruikt, voor zover ze de in het modeldocument beschreven informatie bevatten;
  3. documenten die afkomstig zijn van externe bronnen en waarvoor dus geen modeldocument bestaat.

De documenten mogen maximum 2 Mb per document groot zijn en moeten in pdf-vorm worden opgeladen. In principe mag u voor elk onderdeel maar één document opladen. In sommige gevallen kan u echter een documentenbundel opladen. Ook dan geldt het maximum van 2 Mb per document en niet per bundel.

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting bij de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten inzake beroepskennis voldoen, kan u gebruikmaken van de checklists van de FSMA, waarin alle relevante aspecten aan bod komen per statuut, per categorie en per rol. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing is(zijn). Bereid uw inschrijvingsdossier voor door ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek binnen uw onderneming.

 Checklists beroepskennis agenten in een nevenfunctie:

  • Verantwoordelijke voor de distributie bij een agent in een nevenfunctie Type 1*   (bladzijde 25)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij een agent in een nevenfunctie Type 2** (bladzijde 26)
  • Personen in contact met het publiek bij een agent in een nevenfunctie Type 1*   (bladzijde 28)
  • Personen in contact met het publiek bij een agent in een nevenfunctie Type 2**  (bladzijde 27)

* Type 1: De aangeboden kredieten kunnen enkel worden gebruikt voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.   

** Type 2: De aangeboden kredieten kunnen ook worden gebruikt voor andere goederen of diensten dan diegene die de agent zelf verkoopt.

2. Documenten in verband met de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Vragenlijst bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen (modeldocument verplicht) Nee 
Diploma Ja 
Attest van het slagen voor een examen in consumentenkrediet 1 Ja 
Uittreksel uit het strafregister Nee 

1 De vereiste beroepskennis bij een agent in een nevenfunctie Type 1 (de aangeboden kredieten kunnen enkel worden gebruikt voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt) beperkt zich tot de basiskennis. Deze basiskennis wordt aangetoond door het voorleggen van een diploma HSO of door het slagen in de examens (Basiskennis modules 1 en 2).

3. Overige documenten 

Te bezorgen documenten
Documentenbundel mogelijk?
Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (modeldocument aanbevolen) Ja
Volmacht primaire contactpersoon (modeldocument aanbevolen) 2 Ja

2 Dit document moet enkel worden bezorgd als de aanvraag door een volmachthouder wordt ingediend. Het is niet vereist als de aanvraag hetzij door de kredietbemiddelaar-natuurlijke persoon zelf, hetzij door een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de kredietbemiddelaar-rechtspersoon wordt ingediend.