search_api_autocomplete
232.

Welke ervaring komt in aanmerking als relevante ervaring inzake herverzekeringsdistributie?

Bij de herverzekeringsdistributie betrokken personen moeten aantonen dat zij over praktische ervaring beschikken.

De duur van de praktische ervaring wordt op basis van voltijdsequivalent berekend. Dit betekent dat een ervaring van bijvoorbeeld 6 maanden gelijk staat aan 12 maanden voor een persoon die halftijds werkt.

Deze ervaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake bank- en beleggingsdiensten is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als herverzekeringstussenpersoon, en omgekeerd.

2. De ervaring moet betrekking hebben op een of meer domeinen van de theoretische kennis over verzekeringen.

Wordt steeds als relevante beroepservaring aanvaard: de activiteiten in verband met productie, polisbeheer en/of schaderegeling, uitgeoefend als persoon in contact met het publiek bij een herverzekeringsonderneming of herverzekeringstussenpersoon.

Wordt niet als relevante beroepservaring aanvaard:

  • werken in een backofficedienst (bv. een strikt administratieve verwerking);
  • werken in een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

3. Praktische ervaring moet zijn opgedaan bij een herverzekeringsonderneming of een herverzekeringstussenpersoon. Het bewijs van ervaring wordt geleverd door de vermelding, in de vragenlijst, van identificatie- en contactgegevens van de herverzekeringstussenpersoon of de herverzekeringsonderneming waarbij de ervaring is opgedaan. De FSMA kan contact opnemen met deze herverzekeringstussenpersonen en herverzekeringsondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens te controleren. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de juistheid van de verklaringen in de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de herverzekeringstussenpersoon leiden.

4. De ervaring moet zijn opgedaan in een bepaalde periode waarvan de duur, die  berekend wordt op basis van voltijdsequivalent, wettelijk is vastgesteld. Voor herverzekeringsbemiddeling gaat het daarbij om de ervaring die is opgedaan tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag.

5. De ervaring moet op reguliere wijze zijn opgedaan. Er wordt dus bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het uitoefenen van een activiteit als herverzekeringstussenpersoon, die niet ingeschreven is bij de FSMA, of een activiteit als ‘verantwoordelijke voor de distributie’ of ‘persoon in contact met het publiek’ bij een dergelijke tussenpersoon.

6. De duur van de ervaring is vermeld in de “checklists”.