search_api_autocomplete
104.

Welke verzekering moeten kredietgevers afsluiten die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen?

Kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen, moeten een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Deze verzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. dekking bieden voor de beroepsaansprakelijkheid die voortvloeit uit de activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet van de kredietgevers, hun werknemers, hun andere aangestelden, hun effectieve leiding en hun bestuurders;
 2. volgende minimumdekking bieden:
  • voor bemiddeling in hypothecair krediet: minstens 460.000 euro per schadeclaim en 750.000 euro per kalenderjaar;
  • voor bemiddeling in consumentenkrediet: minstens 50.000 euro per schadeclaim en 100.000 euro per kalenderjaar;
  • telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2015 (basis 2013 = 100), worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd;
 3. het volledige grondgebied van de Europese Economische Ruimte dekken;
 4. een vrijstelling voorzien van maximum 750 euro. Telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand juli 2015 (basis 2013 = 100), worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd;
 5. een duurtijd hebben die, behalve voor de eerste dekkingsperiode, niet korter is dan één jaar, en in een clausule van jaarlijkse stilzwijgende verlenging voorzien, met de mogelijkheid tot opzegging mits naleving van een opzegtermijn van minimum drie maanden;
 6. afgesloten worden bij een vergunde verzekeringsonderneming;
 7. een bepaling bevatten die de verzekeringsonderneming verplicht om de FSMA ervan in kennis te stellen dat de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de tussenpersoon niet langer is verzekerd.

Zij leveren het bewijs dat ze aan deze wettelijke voorwaarde voldoen door een geldig attest van burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen. Verlengingen of hernieuwingen van polissen moeten zij niet aan de FSMA bezorgen. De verzekering blijft gelden tot verzekeringsonderneming of de verzekeringsnemer opzegt.

Bij de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst moet de verzekeringsonderneming de FSMA op de hoogte brengen. Bovendien moeten de kredietgevers de FSMA zelf onmiddellijk van in kennis stellen dat hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid niet langer is verzekerd.

De kredietgevers moeten hun dossier aanpassen via de onlineapplicatie om de naam van de nieuwe verzekeringsonderneming te vermelden en een nieuw verzekeringsattest te bezorgen.

Sociale kredietgevers in hypothecair krediet en/of in consumentenkrediet zijn vrijgesteld van de verplichting om een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.