search_api_autocomplete
108.

Aan welke voorwaarden moet een sociale kredietgever voldoen om een vergunning te krijgen?

Kredietgevers die aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke definitie van sociale kredietgevers (zoals verduidelijkt in het artikel VII.3, §4, 2° van het Wetboek Economisch Recht), hetzij inzake hypothecair krediet, hetzij inzake consumentenkrediet, vallen onder een specifieke regeling. Zij moeten enkel voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden om een vergunning als kredietgever te krijgen.

Organisatie

Algemene regels

 • De kredietgevers moeten beschikken over een organisatie, inclusief toezichtsmaatregelen, die hen in staat stelt om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die overeenkomstig boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten op hen van toepassing zijn;
 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn;
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben;
 • Zij moeten voldoen aan de organisatorische voorwaarden voor de kredietgevers.

Tot slot moeten zij de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van goedkeuring van hun modelcontracten door de FOD Economie met inbegrip van de aflossingstabellen;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De FSMA bepaalt welke informatie en documenten de kredietgevers haar moeten verstrekken opdat zij zou kunnen nagaan of ze de wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde naleven. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om een vergunning als kredietgever te krijgen en te behouden.

Organisatie inzake de voorkoming van het witwassen van geld

Kredietgevers moeten binnen hun entiteit de volgende personen aanstellen:

 • een verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, en
 • een of meerdere witwasverantwoordelijke(n) (AMLCO).

De identiteit van de aangestelde personen voor deze twee functies moet opgegeven worden in het vergunningsdossier, behalve voor de kredietgevers die onderworpen zijn aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België.

De AMLCO zal onder meer moeten zorgen voor het opstellen en overmaken aan de FSMA van het jaarlijks activiteitenverslag over AML.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de antiwitwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve het antwoord te lezen op de FAQ “Wat zijn de belangrijkste verplichtingen die uit de AML-wetgeving voortvloeien voor de kredietgevers?”.

Kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben of zijn geregistreerd, mogen de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen:

De kredietgevers mogen enkel de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen zonder inschrijving voor die kredietactiviteit(en) waarvoor zij over een vergunning of registratie beschikken.

Uitzondering: sommige categorieën van kredietgevers hebben een voorafgaande inschrijving in het register van bemiddelaars in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet nodig om de kredietbemiddelingsactiviteit te mogen uitoefenen.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de FAQ "Welke documenten moet een sociale kredietgever aan de FSMA bezorgen?".