search_api_autocomplete
Home
108.

Aan welke voorwaarden moet een sociale kredietgever voldoen om een vergunning te verkrijgen?

Kredietgevers die aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke definitie van sociale kredietgevers, hetzij inzake hypothecair krediet, hetzij inzake consumentenkrediet, vallen onder een specifiek regime. Zij moeten enkel voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden om een vergunning als kredietgever te krijgen.

Organisatie

Algemene regels

De organisatie van de kredietgevers moet hen in staat stellen om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die overeenkomstig boek VII en zijn uitvoeringsbesluiten op hen van toepassing zijn.

 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn.
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben.

Zij moeten de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van goedkeuring van hun modelcontracten door de FOD Economie met inbegrip van de aflossingstabellen;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Kredietgevers die met verbonden agenten werken

Kredietgevers moeten de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid opnemen voor de verbonden agenten die voor hun rekening handelen.

Kredietgevers die werken met verbonden agenten, moeten zich ervan vergewissen dat deze laatsten aan alle wettelijke voorwaarden voldoen, onder meer wat de beroepskennis betreft.

Kredietgevers in hypothecair krediet

Kredietgevers in hypothecair krediet registreren op passende wijze volgende aspecten van de kredietverlening:

 • de soorten onroerende goederen zij als waarborg aanvaarden;
 • het acceptatiebeleid van de kredietaanvragen.

Organisatie inzake witwassen

Kredietgevers die niet onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan, moeten binnen hun entiteit een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel  uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, mogen de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij bepaalde bijkomende voorwaarden respecteren:

De kredietgevers mogen enkel de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving voor die kredietactiviteit(en) waarvoor zij over een vergunning of registratie beschikken.

Uitzondering : sommige categorieën van kredietgevers hebben een voorafgaande inschrijving in het register van bemiddelaars in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet nodig om de activiteit van kredietbemiddeling te mogen uitoefenen.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een sociale kredietgever aan de FSMA bezorgen?".