search_api_autocomplete
93.

Aan welke organisatorische voorwaarden moeten alle kredietgevers voldoen?

De kredietgevers moeten beschikken over een organisatie, inclusief toezichtsmaatregelen, die hen in staat stelt om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die, overeenkomstig boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten en -reglementen op hen van toepassing zijn.

Hun organisatie moet onder meer berusten op:

  1. een passende beleidsstructuur die op het hoogste niveau gebaseerd is op een duidelijk onderscheid tussen de effectieve leiding van de onderneming, enerzijds, en het toezicht op die leiding, anderzijds, en die binnen de onderneming voorziet in een passende functiescheiding en in een duidelijk omschreven, transparante en coherente regeling voor de toewijzing van verantwoordelijkheden;
  2. een passende administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle;
  3. doeltreffende procedures voor de identificatie, de meting, het beheer en de opvolging van en de interne verslaggeving over de belangrijke risico's die de onderneming mogelijk loopt, inclusief de voorkoming van belangenconflicten. Deze organisatieregeling moet passend zijn voor de aard, de schaal en de complexiteit van de risico's die inherent zijn aan het bedrijfsmodel en aan de activiteiten van de kredietgever.

KREDIETGEVERS DIE MET VERBONDEN AGENTEN WERKEN

De kredietgevers voeren een organisatie in die hen in staat stelt na te gaan of hun verbonden agenten, alsook de werknemers en de subagenten van die verbonden agenten de wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomen die, krachtens het Wetboek van Economisch Recht en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, voor hen gelden, inzonderheid de geldende bepalingen inzake beroepskennis.

De kredietgevers dragen de volle en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de activiteit die wordt uitgeoefend door de verbonden agenten die voor hun rekening handelen.

KREDIETGEVERS INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET

De kredietgevers inzake hypothecair krediet moeten de volgende aspecten inzake kredietverlening op passende wijze registreren;

  • welke soorten onroerende goederen als zekerheid worden aanvaard, en
  • welk acceptatiebeleid inzake kredietaanvragen wordt gehanteerd.

ORGANISATIE INZAKE DE VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD

Kredietgevers moeten binnen hun entiteit de volgende personen aanstellen:

  • een verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, en
  • een of meerdere witwasverantwoordelijke(n) (AMLCO).

De identiteit van de aangestelde personen voor deze twee functies moet opgegeven worden in het vergunningsdossier, behalve voor de kredietgevers die onderworpen zijn aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België.

De AMLCO zal onder meer moeten zorgen voor het opstellen en overmaken aan de FSMA van het jaarlijks activiteitenverslag over AML.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de antiwitwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve het antwoord te lezen op de vraag “Wat zijn de belangrijkste verplichtingen die uit de AML-wetgeving voortvloeien voor de kredietgevers?”.