search_api_autocomplete
Home
162.

Wie zijn de bij de vergunningsaanvraag betrokken personen ?

Algemeen overzicht

De bij de vergunningsaanvraag betrokken personen over wie individuele gegevens aan de FSMA moeten worden bezorgd, zijn verschillend:

  • naargelang van het statuut van de kredietgever (staat hij onder toezicht van de Nationale Bank van België? is hij sociale kredietgever?) ;
  • naargelang van de activiteit van de kredietgever (oefent hij de activiteit van kredietbemiddelaar uit of niet?).

 

Kredietgevers onder toezicht van de NBB Sociale kredietgevers Andere kredietgevers

Leden wettelijk bestuursorgaan

    X

Effectieve leiders

 

 

X

Controlerende aandeelhouders 

 

 

X

Witwasverantwoordelijke   X X

Voor bepaalde overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming en voor kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen gelden afwijkende regels.

Kredietgever die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

Als de kredietgever de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent, is er steeds minstens één verantwoordelijke voor de distributie bij de vergunningsaanvraag betrokken.

De personen in contact met het publiek worden hier buiten beschouwing gelaten: over deze personen moeten geen individuele gegevens aan de FSMA worden bezorgd.