search_api_autocomplete
Home

Wat gebeurt er bij een overname met de pensioenrechten die ik al heb opgebouwd?

On this page

De overname van een activiteit van een andere onderneming kan op verschillende manieren worden georganiseerd (voor meer informatie zie 'Heeft een overname hoe dan ook gevolgen voor mijn aanvullend pensioen?').

Overdracht met algemene rechtsopvolging (bv. fusie)

Indien de overnemer ook alle rechten en plichten van uw ex-werkgever overneemt, dan heeft de overname geen enkel rechtstreeks gevolg voor uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
. Noch uw reeds opgebouwde pensioenrechten, noch de toekomstige opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
worden geraakt. De overnemer neemt de plaats in van de vroegere werkgever en het is de overnemer die voortaan zal instaan voor de goede uitvoering van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Ook tegenover de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
neemt de overnemer volledig de plaats in van uw ex-werkgever. Deze Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
blijft dus in principe uw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
verder beheren aan dezelfde voorwaarden. Wanneer de overnemer toch een andere Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
wenst aan te stellen (bv. omdat hij zelf reeds met een andere Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
werkt), zal hij hierbij de gebruikelijke procedures moeten volgen.

Overdracht zonder algemene rechtsopvolging

Indien uw onderneming of de afdeling waartoe u behoort, wordt overgedragen zonder dat de overnemer de rechten en plichten overneemt van uw ex-werkgever, kan dit wel gevolgen hebben voor uw pensioenrechten.

De overnemer is in dat geval niet verplicht om de reeds opgebouwde pensioenrechten mee over te nemen. Of hij dit al dan niet doet, hangt af van de concrete afspraken tussen uw (ex-)werkgever en de overnemer.

 • Wanneer de overnemer de pensioenverplichtingen van de vroegere werkgever overneemt, neemt hij hiervoor de eindverantwoordelijkheid van uw ex-werkgever over. Hij zal voortaan als Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
  Werknemers: Meer info.
  van uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  worden beschouwd. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer er bij pensionering een tekort zou bestaan bij de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  , uw nieuwe werkgever (de overnemer) daarvoor moet instaan (meer informatie zie 'De verschillende types van pensioentoezeggingen').

  Een dergelijke overname zal vaak gepaard gaan met de overdracht van uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
  Werknemers: Meer info.
  naar een andere Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  . De overnemer dient hierbij bepaalde procedures te volgen.
   
 • Ook wanneer de overnemer de reeds opgebouwde pensioenrechten niet mee overneemt, blijven deze verworven. In dat geval blijft uw ex-werkgever echter de eindverantwoordelijke. Er is in dit geval ook sprake van uittreding, waardoor u een aantal keuzemogelijkheden hebt voor het verdere beheer van uw reeds opgebouwde verworven reserve.

Wat bij een sectoraal pensioenplan?

Geniet u een sectoraal aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, dan treedt niet uw werkgever op als Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
van het aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, maar een overkoepelende sectorale entiteit (bijvoorbeeld een fonds voor bestaanszekerheid). De kans is groot dat u ook na de overname van uw werkgever nog tot dezelfde sector zal behoren. In dat geval loopt uw Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
Werknemers: Meer info.
doorgaans gewoon door, zowel voor wat betreft de reeds opgebouwde verworven reserves als voor de verdere opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
.

Slechts als de overname tot gevolg heeft dat u niet langer onder hetzelfde paritaire (sub-)comité valt, zal uw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
mogelijk niet verder lopen. Uw reeds opgebouwde pensioenrechten blijven uiteraard wel verworven. Er is in dit geval ook sprake van uittreding, waardoor u een aantal keuzemogelijkheden krijgt voor het verdere beheer van uw reeds opgebouwde verworven reserve.