search_api_autocomplete
Home

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, tijdskrediet, verlof zonder wedde,…?

Bij de meeste pensioenplannen worden maar pensioenrechten opgebouwd voor de periodes tijdens dewelke u effectief heeft gewerkt en bijgevolg loon heeft ontvangen. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst:

 • Worden in het geval van een In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  van het type vaste Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  in principe geen verdere Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  meer gestort gedurende de schorsing.
 • Wordt in het geval van een In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  van het type Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.
  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.
  Werknemers: Meer info.
  de periode van schorsing niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal rechtgevende dienstjaren.

Inactiviteit

Sommige pensioenplannen voorzien zelfs dat de overlijdensdekking wegvalt tijdens de periodes van inactiviteit. Lees dit na in het pensioenreglement.

Het gebeurt echter regelmatig dat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijkstelt met effectief gewerkte periodes, zodat voor die periodes toch pensioenrechten worden opgebouwd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

 • Periodes van arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte.
 • Periodes van moederschaps- en bevallingsrust.
 • Periodes waarin de werknemer gebruik maakt van een recht op tijdskrediet.

U kan in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
nalezen of, hoelang, en onder welke voorwaarden deze periodes worden gelijkgesteld. Hierover bestaan geen algemene regels.

In dat geval moet de werkgever tijdens de periodes van inactiviteit de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
blijven doorbetalen. Sommige werkgevers hebben hiervoor een verzekering 'premievrijstelling' afgesloten: de verzekeringsonderneming zal dan tijdens de periodes van inactiviteit (bijv. arbeidsongeschiktheid) de betaling van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
op zich nemen.

Weetje

Vroeger gebeurde het regelmatig dat periodes van brugpensioen (SWT) werden gelijkgesteld met een effectief gewerkte periode. Sedert 1 januari 2016 is dit uitdrukkelijk verboden. Enkel wie vóór of in 1961 geboren is, kan nog van zo’n gelijkstelling genieten, althans op voorwaarde dat het pensioenreglement dat uitdrukkelijk zo voorziet.