search_api_autocomplete
Home

Wat is het gevolg van een SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger brugpensioen genoemd) voor mijn aanvullend pensioen?

In tegenstelling tot wat de naam laat uitschijnen, is Brugpensioen is een bijzondere werkloosheidsregeling.
Sinds 1 januari 2012 is de naam brugpensioen gewijzigd in "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag", kortweg SWT.
Werknemers: Meer info.
geen echt pensioen, maar een bijzondere werkloosheidsregeling. Sinds 1 januari 2012 is de naam 'brugpensioen' gewijzigd in 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', kortweg SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.
Werknemers: Meer info.
.

Brugpensioen is geen recht. Een voorwaarde om met brugpensioen te gaan, is dat men ontslagen wordt door de werkgever. Daarom zijn alle vragen en antwoorden met betrekking tot ontslag ook op brugpensioen van toepassing.

Net zoals bij een 'gewoon' ontslag, mag het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
niet zomaar worden uitbetaald bij brugpensioen. Het aanvullend pensioen is immers bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen.

Het gebeurt wel eens dat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
bijzondere regels bevat die aan bruggepensioneerden specifieke voordelen toekennen. Vroeger bepaalden sommige pensioenplannen dat er verder pensioenrechten werden opgebouwd tijdens de periode van het brugpensioen, dit wil zeggen tussen het ontslag en het ogenblik dat men effectief met pensioen ging. Sinds 1 januari 2016 is dat niet langer mogelijk.