search_api_autocomplete
Home

Wat indien de onderneming die mijn aanvullend pensioenplan overneemt, zelf reeds een aanvullend pensioenplan heeft? Heb ik dan recht op het meest gunstige plan?

Wanneer een onderneming een andere onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt met inbegrip van het daar geldende aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, is het goed mogelijk dat zij hierdoor Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
wordt van meer dan één In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Hierbij kan het ene plan soms heel wat gunstiger zijn dan het andere plan. Men kan zich afvragen of dergelijk onderscheid niet discriminerend is en of de overnemer niet al zijn personeelsleden eenzelfde In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
moet aanbieden.

Deze vraag moet geval per geval worden beoordeeld. Veel hangt immers af van de concrete omstandigheden (wat bijvoorbeeld met de overige arbeidsvoorwaarden?). Wel wordt algemeen aanvaard dat een overnemer in de regel niet verplicht is om de aanvullende pensioenplannen onmiddellijk na de overname volledig gelijk te trekken voor al zijn personeelsleden. Hij krijgt hiervoor een redelijke termijn. Naarmate hij echter de loonvoorwaarden van de verschillende personeelscategorieën meer en meer gelijk trekt, zal hij steeds moeilijker kunnen rechtvaardigen dat hij een verschillend aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
voor de verschillende categorieën aanhoudt.

Pensioenen: op het display van de rekenmachine staat het opschrift pension. In de buurt zijn gekleurde diagrammen en tabellen