search_api_autocomplete

Wat zijn de drie pensioenpijlers in België?

Op het einde van een lange loopbaan kijkt u uit naar uw pensioen. De overheid betaalt u dan maandelijks een bepaald pensioenbedrag uit. Dit wettelijk pensioen, ook gekend als de 'eerste pijler', biedt een zeker inkomen, maar vaak is dit te laag om dezelfde levensstandaard te behouden als vóór uw pensionering.

Daarom is het belangrijk om reeds van jongs af aan oog te hebben voor het pensioen. Er zijn verschillende manieren om uw levensstandaard op peil te houden. Dat kan onder meer door te sparen, een huis te kopen of te beleggen.

Dat kan ook door een bijkomend pensioen op te bouwen. De overheid stimuleert verschillende vormen van bijkomende pensioenopbouw door belastingverminderingen en verlagingen van sociale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
. Ze doet dat voor het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, ook wel de ' Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse, ...) rente. De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
' genoemd. Ze doet dat ook voor het pensioensparen en het langetermijnsparen, de zogeheten 'derde pensioenpijler'. Gedurende uw actieve loopbaan kan u in deze pensioenpijlers stelselmatig bedragen opbouwen die bij pensionering worden uitbetaald. Deze bedragen komen bovenop het wettelijk pensioen.

Wettelijke pensioenen berusten op een repartitiestelsel.

  • Dit houdt in essentie in dat mensen die nu werken, de pensioenen van de huidige gepensioneerden bekostigen.

De pensioenen van de 2e en de 3e pijler daarentegen, worden gefinancierd via kapitalisatie.

  • Daarbij sparen mensen zelf voor hun eigen pensioen

De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen

Dit is de pensioenuitkering die de overheid maandelijks betaalt vanaf uw pensionering.

Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt, uw inkomen en of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Wilt u weten wanneer u met pensioen kan gaan? Neem een kijkje op www.mypension.be.

Voor verdere vragen over het wettelijk pensioen kan u terecht op het gratis telefoonnummer 1765, op de website van de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fgov.be) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (www.rsvz.be).

De tweede pensioenpijler is het aanvullend pensioen

Dit is een extra pensioen dat u kan opbouwen terwijl u werkt:

  • werknemers kunnen worden aangesloten bij het pensioenplan van hun bedrijfssector of hun werkgever. Werknemers die geen of een laag aanvullend pensioen opbouwen bij hun bedrijfssector of hun werkgever, kunnen zelf voor een aanvullend pensioen sparen.
  • ook zelfstandigen kunnen op eigen initiatief aan pensioenopbouw doen.

Om een aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan een pensioeninstelling. Dit is een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds. Die belegt het geld en berekent de pensioenrechten van de aangeslotenen.

Bij pensionering betaalt de pensioeninstelling het aanvullend pensioen uit: in één keer, als kapitaal, ofwel gespreid in de tijd, in renten.

De derde pensioenpijler is het pensioensparen of langetermijnsparen

Het betreft het fiscaal gestimuleerde sparen dat iedereen op eigen initiatief kan doen bij een bank of een verzekeraar:

  • pensioensparen gebeurt via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsonderneming of een pensioenspaarfonds bij een bank;
  • langetermijnsparen verloopt via een individuele levensverzekering.