search_api_autocomplete

Welke bijkomende dekkingen kunnen worden aangeboden?

Naast de opbouw van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, kan u uw werknemers ook andere bijkomende dekkingen aanbieden:

FAQ

 • De meeste pensioenplannen voorzien niet enkel in de uitbetaling van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , maar ook in de uitbetaling van een bepaald bedrag wanneer een aangeslotene zou overlijden. Dit wordt een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  genoemd.

  Waarom een overlijdensdekking?

  Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer de aangeslotene sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  of een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  uitbetaald krijgen.

  De opbouw van het aanvullend pensioen en de overlijdensdekking zijn twee afzonderlijke voordelen en staan in veel gevallen los van elkaar:

  • het aanvullend pensioen wordt in principe maar uitgekeerd op voorwaarde dat de aangeslotene nog in leven is op het ogenblik dat hij met pensioen gaat;
  • enkel wanneer het pensioenplan, naast de pensioenopbouw, ook voorziet in een overlijdensdekking, zullen de nabestaanden een vergoeding ontvangen bij overlijden van de aangeslotene.

  De voorwaarden en modaliteiten van de overlijdensdekking moeten worden opgenomen in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  , nl:

  • wat de overlijdensdekking inhoudt;
  • wie de begunstigden zijn;
  • of de overlijdensdekking enkel geldt zolang men in dienst is of ook doorloopt na uitdiensttreding;
  • of er een overlijdensdekking is na de pensionering. Dit gebeurt meestal in de vorm van overdraagbaarheid van de rente.

  Als het aanvullend pensioen wordt uitbetaald in de vorm van een periodieke (maandelijks, jaarlijks,…) rente, dan voorzien sommige pensioenplannen in een (gedeeltelijke) overdraagbaarheid van de rente bij overlijden:

  • als de rente niet overdraagbaar is, zal de uitbetaling van de rente stoppen als de Rentegenieters zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.
   Werknemers: Meer info.
   overlijdt. De nabestaanden hebben dan geen recht op het deel van het aanvullend pensioen dat nog niet werd uitgekeerd;
  • als de rente overdraagbaar is, zal de partner (of een andere begunstigde) na het overlijden van de rentegenieter toch nog een deel van deze rente ontvangen. Het pensioenreglement bepaalt of en voor welk percentage de rente overdraagbaar is.

  Welke types overlijdensdekkingen bestaan er?

  Hoe hoog de overlijdensvergoeding is, kan vrij worden bepaald en verschilt van pensioenplan tot pensioenplan. Enkele vaak voorkomende formules zijn de volgende:

  • een vergoeding bij overlijden berekend op basis van het loon;
    

   Voorbeeld: bij overlijden wordt een kapitaal uitgekeerd gelijk aan 2 maal het jaarsalaris;

  • een vergoeding bij overlijden berekend op basis van het (verwachte) latere pensioen. Daarbij wordt eerst berekend op welk aanvullend pensioen de betrokkene recht zou hebben bij een volledige loopbaan. Op basis daarvan wordt vervolgens de vergoeding bij overlijden bepaald;
    

   Voorbeelden:

   - bij overlijden wordt een kapitaal uitgekeerd gelijk aan het pensioenkapitaal (voor een volledige loopbaan);

   - bij overlijden wordt een rente uitbetaald die gelijk is aan 2/3 van de rente waarop de aangeslotene na een volledige loopbaan recht zou hebben gehad bij pensionering.

  • een vergoeding bij overlijden gelijk aan de opgebouwde pensioenreserve. Bij overlijden wordt enkel de reserve terugbetaald die al was opgebouwd voor de financiering van het aanvullend pensioen, de zogenaamde Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
   Werknemers: Meer info.
   . Een nadeel van deze laatste formule is dat wanneer de werknemer overlijdt in het begin van de loopbaan, er op dat ogenblik nog maar weinig pensioenreserve werd opgebouwd, waardoor ook de vergoeding bij overlijden erg laag kan uitvallen.

  Wie is de begunstigde in geval van overlijden?

  Als het pensioenplan voorziet in een overlijdensdekking, dan moet het pensioenreglement de regels bevatten met betrekking tot de aanduiding van de begunstigde(n). De begunstigingsclausules kunnen verschillende vormen aannemen:

  • het pensioenreglement kan zelf een vaste volgorde van begunstigden bevatten, waarvan de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

   actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

   van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
   of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


   slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
   rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

   Werknemers: Meer info.
   niet kunnen afwijken. 
    

   Voorbeeld:

   1. de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner;

   2. de kinderen;

   3. de ouders;

   4. de nalatenschap of de wettelijke erfgenamen. Meer info over het verschil tussen beide.

  • het is ook mogelijk om de aangeslotenen de mogelijkheid te bieden om zelf vrij een begunstigde aan te duiden

  Wat is een wezenrente?

  Naast de gewone overlijdensdekking, kan ook voorzien worden in een bijkomende vergoeding voor de kinderen. Deze vergoeding wordt Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.
  Werknemers: Meer info.
  genoemd. In dat geval zullen de kinderen een rente krijgen tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag.

  Wat is een aanvullende verzekering in geval van overlijden door ongeval?

  Het is ook mogelijk om, bovenop de gewone overlijdensdekking, te voorzien in een bijkomende prestatie indien men zou overlijden door een ongeval. Dit wordt een aanvullende verzekering in geval van overlijden door ongeval (AVRO) genoemd.

 • Een Een invaliditeitsdekking garandeert dat wanneer een werknemer arbeidsongeschikt zou worden, hij een kapitaal of een rente uitbetaald krijgt.
  Werknemers: Meer info.
  garandeert dat wanneer een aangeslotene langdurig werkonbekwaam zou worden, hij een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  of een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  uitbetaald krijgt. Deze rente wordt meestal tot aan de pensioenleeftijd betaald.

 • Het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  kan bepalen dat er maar pensioenrechten worden opgebouwd voor de periodes waarin de aangeslotene effectief heeft gewerkt en bijgevolg loon heeft ontvangen. Voor de periodes van inactiviteit van de aangeslotene:

  • worden in dat geval voor een pensioenplan van het type vaste Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   in principe geen verdere bijdragen meer gestort gedurende de afwezigheid;
  • wordt in dat geval voor een pensioenplan van het type Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.
   Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.
   Werknemers: Meer info.
   de periode van afwezigheid niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal rechtgevende dienstjaren.

  Het gebeurt echter regelmatig dat een pensioenplan bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals bvb. wegens invaliditeit, moederschapsrust, tijdskrediet,…) gelijkstelt met effectief gewerkte periodes, zodat voor die periodes toch pensioenrechten worden opgebouwd. In dergelijk geval blijft de werkgever tijdens de periodes van inactiviteit zelf de bijdragen doorbetalen. Sommige werkgevers hebben hiervoor een verzekering 'premievrijstelling' gesloten: de verzekeringsonderneming zal dan tijdens de periodes van inactiviteit de betaling van de bijdragen op zich nemen.

  Hierover bestaan echter geen algemene regels of specifieke verplichtingen: dit alles moet geregeld worden in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  .

  Hetzelfde geldt voor de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  . Vaak wordt er enkel in een overlijdensdekking voorzien zolang de aangeslotene actief is en er loon uitbetaald wordt. Dit betekent dat er geen overlijdensdekking meer is zodra de werknemer tijdelijk niet werkt, bv. wegens ziekte, tijdskrediet, moederschapsrust,… Het is mogelijk om dit te voorkomen door in het pensioenreglement uitdrukkelijk te bepalen dat de overlijdensdekking doorloopt tijdens dergelijke periodes van inactiviteit.

 • Sociale pensioenplannen zijn een bijzondere categorie van pensioenplannen, die naast de opbouw van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , een zogenaamd 'solidariteitsluik' bevatten. In het kader van dat solidariteitsluik worden een aantal bijkomende voordelen aangeboden, die worden beschreven in een 'solidariteitsreglement', bijvoorbeeld:

  • er wordt verder voor het aanvullend pensioen gespaard (en verder Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   gestort) tijdens bepaalde periodes van inactiviteit van de aangeslotene, zoals tijdskrediet, ziekte, moederschapsrust, tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte,…;
  • de uitbetaling van een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
   Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
   Werknemers: Meer info.
   in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden, ziekte,…;
  • de indexering van de pensioenrente.

  De prestaties die in aanmerking komen voor het solidariteitsluik zijn beperkt tot diegenen die zijn opgenomen in een limitatieve lijst die de wetgever heeft vastgelegd.

  Sociale pensioenplannen genieten van een bijkomend fiscaal voordeel: bijdragen voor een sociaal pensioenplan zijn niet onderworpen aan de premietaks van 4,4%.

  Aan de andere kant moeten sociale pensioenplannen aan een aantal strenge voorwaarden voldoen:

  • sociale pensioenplannen moeten altijd worden ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst ( Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.
   Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.
   ). Hierdoor hebben werknemers inspraak bij de invoering, wijziging of opheffing van een sociale Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   ;
  • het pensioenplan moet gelden voor alle werknemers van de onderneming;
  • het pensioenplan moet paritair beheerd worden. Wanneer het plan wordt beheerd door een verzekeraar, moet er een paritair samengesteld toezichtscomité worden opgericht.
  • de totale kost van het solidariteitsluik moet minstens overeenkomen met 4,4 % van de stortingen voor het pensioenluik;
  • de volledige winst moet worden verdeeld en de kosten moeten worden beperkt tot bepaalde wettelijk vastgestelde grenzen.

  Informatie over paritair beheer vindt u in de circulaire van de FSMA.

  Het solidariteitsluik mag niet beheerd worden door de werkgever zelf. Het moet beheerd worden door een afzonderlijke instelling: dit kan een Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  zijn (bijvoorbeeld de pensioeninstelling die al instaat voor het beheer van het aanvullend pensioen) of een andere instelling, ook wel de solidariteitsinstelling genoemd.

  De solidariteitsprestaties die in aanmerking komen voor het solidariteitsluik, worden opgesomd in het Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels. Meer informatie.

  De regels in verband met de financiering en het beheer van de solidariteitsprestaties zijn vastgelegd in het Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging. Meer informatie.

 • Cafetariaplannen zijn pensioenplannen waarbij de werknemers een loonbudget ter beschikking krijgen en tot op zekere hoogte zelf kunnen kiezen waaraan ze dit zullen besteden. Cafetariaplannen passen in de huidige trend om de lonen meer flexibel te maken en te individualiseren.

  Als het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  één van de opties is waartussen men kan kiezen, is de lijst van andere voordelen die deel kunnen uitmaken van het cafetariaplan beperkt door de wet: het betreft uitsluitend inkomensvervangende en kostendekkende waarborgen met betrekking tot sociale risico's, nl.:

  • de opbouw van een aanvullend pensioen;
  • een uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval, ongeval, beroepsziekte of ziekte;
  • het vergoeden van medische kosten m.b.t. hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve thuiszorg;
  • het vergoeden van specifieke kosten, veroorzaakt door de afhankelijkheid van de werknemer;
  • de uitkering van een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
   Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
   Werknemers: Meer info.
   ingeval de werknemer het slachtoffer is van een ernstige aandoening;
  • andere persoonsverzekeringen die voorzien in een aanvulling op de sociale zekerheid.

  Andere voordelen, zoals bedrijfswagens, vakantiedagen, aandelenopties of uitbetalingen in cash kunnen niet worden geïntegreerd in een cafetariaplan waarvan ook het aanvullend pensioen deel uitmaakt.

 • In een bonusplan wordt de betaling van de premie en/of de omvang ervan gekoppeld aan het bedrijfsresultaat of aan het bereiken van individuele of gezamenlijke doelstellingen.

  De voorwaarden waaronder de bonus wordt toegekend, evenals de omvang ervan, moeten ondubbelzinnig in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  worden bepaald. De toekenning van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  mag immers niet afhangen van enige beoordeling van de werkgever of de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  .

  De berekening van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  moet gebaseerd zijn op objectieve parameters (bv. het al of niet bereiken van een bepaalde doelstelling) die in het pensioenreglement worden beschreven.