search_api_autocomplete

Wie kan een VAPZNP-overeenkomst sluiten?

Zelfstandigen die niet in het kader van een vennootschapsvorm werken, kunnen naast het VAPZ een extra Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
opbouwen via het Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (VAPZNP). Soms wordt dit ook Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) genoemd.

Zelfstandigen (in hoofdberoep of bijberoep), meewerkende echtgenoten en helpers die socialezekerheidsbijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan het minimum van een zelfstandige in hoofdberoep komen hiervoor in aanmerking.

VAPZNP-overeenkomst

  • Er dient te worden benadrukt dat het om 'verschuldigde' sociale bijdragen gaat. Zelfstandigen die een bijdrage verschuldigd zijn die lager is dan de minimumbijdrage in hoofdberoep, maar vrijwillig een hogere bijdrage betalen, kunnen geen VAPZNP-overeenkomst sluiten.
  • Zelfstandigen die hun beroepsactiviteit stopzetten, hun beroepsactiviteit volledig in een vennootschap onderbrengen, met pensioen gaan, niet langer als meewerkende echtgenoot verzekerd zijn, … kunnen geen bijdragen meer storten in een VAPZNP-overeenkomst.
  • De zelfstandige bedrijfsleiders die in een vennootschap werken en enkel 'bezoldigingen' als bedrijfsleider aangeven, komen niet in aanmerking voor een VAPZNP. Als ze naast hun activiteit als zelfstandige bedrijfsleider ook winsten en baten aangeven in een statuut van zelfstandige natuurlijke persoon, dan kunnen ze wel een VAPZNP sluiten.