search_api_autocomplete
Home

Wie kan ik aanspreken als ik niet al mijn verworven pensioenrechten kan bekomen uit het faillissement van mijn werkgever?

On this page

Mijn pensioeninstelling?

Uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
moet de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
Werknemers: Meer info.
uitvoeren en hiertoe haar contractuele verplichtingen nakomen. U zal dus aan de hand van uw Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
en het contract tussen uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
en uw werkgever moeten achterhalen tot wat uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
zich precies heeft verbonden. Indien het tekort in uw pensioenrechten niet te wijten is aan een contractuele tekortkoming van uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
, hoeft zij dit tekort niet aan te zuiveren.

Pensioeninstellingen hebben wel de verplichting om Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
op de hoogte te brengen indien een werkgever nalaat de vereiste Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
te storten en dit binnen de drie maanden na vervaldag. Indien dit niet is gebeurd kan u uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
mogelijk aansprakelijk stellen voor de schade die u hierdoor zou hebben geleden.

Het Sluitingsfonds?

Het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers' of kortweg 'Sluitingsfonds', heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Als een onderneming sluit en de werkgever zijn verplichtingen ten opzichte van de werknemers niet nakomt, kent het Sluitingsfonds een aantal vergoedingen toe.

Het Sluitingsfonds is wellicht gehouden om tussen te komen voor alle mogelijke verplichtingen van een werkgever ten aanzien van zijn werknemers inzake aanvullende pensioenen:

 • Niet-betaalde Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  .
 • Het bedrag dat uw werkgever desgevallend nog moet betalen aan uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  wanneer het beheer van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  onvoldoende heeft opgebracht om tot de wettelijke minimumpensioenreserve te komen.
 • Aanzuivering van tekorten ten opzichte van de pensioenprestatie.

Van deze laatste twee vormen van tussenkomst zijn ons evenwel nog geen voorbeelden in de rechtspraak bekend, zodat enig voorbehoud daarvoor op zijn plaats is.

In de praktijk is de rol van het Sluitingsfonds op het vlak van aanvullende pensioenen om twee redenen beperkt:

 • Impact van het grensbedrag

  Aanvullende pensioenen, Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  voor aanvullende pensioenen en aanzuiveringen op het ogenblik van de uittreding, vallen allemaal in eenzelfde, begrensde korf 'achterstallig loon en vergoedingen'. De bedragen die in deze korf vallen worden maar door het Sluitingsfonds in aanmerking genomen voor een (bruto)bedrag van maximaal 6.750 euro.

  In het geval van beperkte openstaande verplichtingen (bv. niet-betaalde pensioenbijdragen in de maanden vóór het faillissement) kan de tussenkomst van het Sluitingsfonds soelaas bieden. Dit zal echter niet het geval zijn indien er op het ogenblik van de sluiting belangrijke financieringstekorten zouden bestaan.

 • Beperking tot de werknemers die werden ontslagen in het kader van de sluiting

  Het Sluitingsfonds komt uitsluitend tussen ten voordele van werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd in het kader van de sluiting van de onderneming. Dit is het geval indien het einde van de arbeidsovereenkomst zich situeert in de periode van 13 maanden voor de sluiting tot 12 maanden na de sluiting.

  Het Sluitingsfonds komt dus niet tussen voor slapers of rechthebbenden op een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , indien het einde van de arbeidsovereenkomst zich meer dan 13 maanden voor de sluiting situeert. Voor derde begunstigden (bv. van een overlevingspensioen) komt het Sluitingsfonds nooit tussen, zelfs al vindt het overlijden plaats in de periode vlak voor of vlak na de sluiting.