search_api_autocomplete
Home

Heeft een loonoverdracht een impact op de opbouw van mijn aanvullend pensioen?

Loonoverdracht is de overeenkomst waarbij u zelf uw recht op loon ten opzichte van uw werkgever gedeeltelijk overdraagt aan uw schuldeiser als waarborg voor uw schulden. Ook bij loonoverdracht vallen de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
bestemd voor de financiering van aanvullende pensioenen buiten het gedeelte van het loon dat vatbaar is voor overdracht. Dit betekent dat werkgevers- en werknemersbijdragen niet vatbaar zijn voor overdracht en hoe dan ook gestort blijven worden in uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Samenvatting

De opbouw van uw aanvullend pensioen komt dus niet in het gedrang ten gevolge van een loonoverdracht.