search_api_autocomplete

Heeft een overname gevolgen voor mijn aanvullend pensioen?

Een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
berust op de belofte van een onderneming (of soms een bedrijfssector) om een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op te bouwen. Die belofte wordt pensioentoezegging genoemd. Om zijn belofte waar te maken moet de werkgever pensioenbijdragen storten aan een Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
. Bovendien moet hij er voor zorgen dat die Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voldoende Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
opbrengen. Zoniet zal hij op het einde van de rit – wanneer u met pensioen gaat of wanneer u uit dienst treedt en uw reserve wil overdragen – nog een stukje extra moeten financieren.

Maar wat gebeurt er met uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
wanneer uw werkgever wordt overgenomen door een andere onderneming of wanneer uw werkgever samen met een andere onderneming opgaat in één nieuwe onderneming? Is de overnemer of de nieuwe onderneming in dat geval verplicht om uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
verder op te bouwen? En moet zij tussenkomen wanneer de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
onvoldoende Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
hebben opgebracht?

Het antwoord op deze vragen hangt af van de manier waarop de overname precies wordt georganiseerd. ‘Overname’ is immers een begrip dat verschillende situaties kan omschrijven. Heel wat overnames hebben geen enkele invloed op uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
; noch voor uw reeds opgebouwde pensioenrechten, noch voor de toekomstige opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
. Dit is het geval bij volgende overnames:

  • Uw werkgever neemt zelf een andere onderneming of een deel van een andere onderneming over.
  • Een andere onderneming neemt een onderdeel van uw werkgever over waar u persoonlijk geen deel van uitmaakt.
  • Een andere onderneming neemt uw werkgever geheel of gedeeltelijk over, maar doet dit door de aandelen van uw werkgever over te nemen. In dat geval verandert er in principe zelfs helemaal niets. Uw werkgever is nog steeds dezelfde, enkel heeft hij voortaan andere aandeelhouders.
  • Een andere onderneming neemt uw werkgever geheel of gedeeltelijk over volgens een procedure die voorziet in een ‘algemene rechtsopvolging’ (bv. een fusie). Een algemene rechtsopvolging heeft tot gevolg dat de overnemer alle rechten en plichten die verband houden met de activiteiten die hij heeft overgenomen, eveneens overneemt van uw werkgever. Hij treedt als het ware in de plaats van uw werkgever in al diens juridische verhoudingen.

Samenvatting

Met andere woorden, slechts wanneer een overnemer uw arbeidsovereenkomst overneemt van uw werkgever, zonder hierbij te kiezen voor een procedure die voorziet in een algemene rechtsopvolging, kan dit een rechtstreekse impact hebben op uw aanvullend pensioen. In de andere gevallen heeft de overname op zich geen rechtstreekse impact op uw pensioentoezegging (meer informatie zie 'Wat gebeurt er bij een overname met de pensioenrechten die ik al heb opgebouwd?' en 'Wordt mijn aanvullend pensioen na een overname nog verder opgebouwd?'). Toch is het mogelijk dat de overnemer (uw bestaande, dan wel nieuwe werkgever, afhankelijk van het concrete scenario) wenst over te gaan tot een wijziging van uw pensioentoezegging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overgenomen werknemers een andere pensioentoezegging genieten dan de initiële werknemers en de overnemer dit verschil wenst weg te werken (meer informatie zie 'Wat indien de onderneming die mijn aanvullend pensioenplan overneemt, zelf reeds een aanvullend pensioenplan heeft? Heb ik dan recht op het meest gunstige plan?'). Wanneer de overnemer de pensioentoezegging en/of de pensioeninstelling wil wijzigen, moet hij hiervoor dezelfde procedures volgen als deze die gevolgd moeten worden bij een wijziging van de pensioentoezegging los van enige herstructurering.