search_api_autocomplete
Home

Hoe worden de rechten van de aangeslotenen beschermd bij een wijziging van het pensioenplan?

Wanneer een In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
wordt gewijzigd, mogen de reeds opgebouwde pensioenrechten niet verminderd worden. De wijziging van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
mag enkel betrekking hebben op de toekomstige pensioenopbouw.

 • Voor pensioenplannen van het type vaste Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  betekent dit dat de verworven reserves die tot aan de wijziging werden opgebouwd, na de wijziging verder evolueren volgens de regels uit het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  die van kracht waren vóór de wijziging.
 • Voor pensioenplannen van het type Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.
  Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.
  Werknemers: Meer info.
  ,
  wordt voor de berekening van de rechten vóór de wijziging het dynamisch beheer toegepast. Hiervoor:
  • Wordt het aantal in aanmerking te nemen dienstjaren beperkt tot de periode vóór de wijziging van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   .
  • Maar evolueren de overige parameters van de formule wel nog.

Zo zal bijvoorbeeld het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
dat werd opgebouwd vóór de wijziging van het plan ook in de toekomst nog verder worden aangepast aan de evolutie van het loon. Enkel het aantal in aanmerking te nemen dienstjaren wordt dan beperkt tot de periode vóór de wijziging van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Voorbeeld: Jan is aangesloten bij een pensioenplan van het type vaste prestaties met volgende formule:

N/40 * 2 * S, waarbij S staat voor het (laatste) salaris en N staat voor het aantal dienstjaren.

Wanneer Jan 45 jaar is, besluit de werkgever het pensioenplan te wijzigen en voor de toekomstige dienstjaren te vervangen door een pensioenplan van het type vaste bijdragen. Op het ogenblik van de wijziging heeft Jan 20 dienstjaren op de teller en geniet hij een salaris van 30.000 euro.

De pensioenrechten die Jan op het ogenblik van de wijziging al heeft opgebouwd (de verworven prestatie) zijn dus gelijk aan:

20/40 * 2 * 30.000 = 30.000 euro.

Jan blijft actief in de onderneming en gaat op zijn 65ste met pensioen. Op dat ogenblik is zijn loon, onder meer als gevolg van indexeringen, opgelopen tot 50.000 euro. Zijn aanvullend pensioen wordt in het kader van het pensioenplan van het type vaste prestaties als volgt berekend:

20/40 * 2 * 50.000 = 50.000 euro.

Na de wijziging van het pensioenplan houdt men geen rekening meer met nieuwe dienstjaren – deze werden 'vastgeklikt' op 20 – maar wel met latere salarisstijgingen ('dynamisch beheer'). Daardoor zijn Jans pensioenrechten, zelfs na de beëindiging van het oorspronkelijke pensioenplan, nog gestegen van 30.000 euro tot 50.000 euro.