search_api_autocomplete
Home

Kan mijn werkgever weigeren om mij aan te sluiten bij het pensioenplan? Wat is discriminatie?

Als een werkgever een In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
invoert, zal hij bepalen welke werknemers van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
kunnen genieten. Soms geldt een In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
voor het gehele personeel, in andere gevallen enkel voor een bepaalde groep van werknemers. Het is dus mogelijk dat niet alle werknemers van de onderneming worden aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Het is ook mogelijk dat er verschillende pensioenplannen naast elkaar bestaan voor verschillende personeelscategorieën.

Welke werknemers worden aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
staat beschreven in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
. Als u op het moment van uw aanwerving voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden, dan moet u worden aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Uw werkgever kan dit niet weigeren. Ook mag uw aansluiting niet afhankelijk worden gemaakt van een bijkomende beslissing van uw werkgever of de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
.

Bij het bepalen van wie wel en niet mag deelnemen aan het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
mag de werkgever niet willekeurig tewerk gaan. Dit moet gebeuren op basis van duidelijke regels. Bovendien mag de werkgever daarbij niet discrimineren. Elke vorm van discriminatie tussen werknemers is verboden.

Het discriminatieverbod houdt in dat een onderscheid tussen werknemers maar is toegelaten voor zover de categorieën objectief bepaald worden en er een redelijke verantwoording voor het onderscheid bestaat. Wanneer niet aan die voorwaarden is voldaan, is het onderscheid discriminerend en dus verboden.

In de praktijk is het vaak niet eenvoudig om vast te stellen wanneer een onderscheid als een discriminatie moet worden beschouwd. Het discriminatieverbod is een zeer algemene regel terwijl er op het terrein talloze onderscheiden (bv. op basis van personeelscategorieën) bestaan. Wanneer er betwisting zou bestaan over de vraag of een bepaald onderscheid discriminerend is, is het aan de arbeidsrechtbank om daarover een oordeel te vellen.

Voor sommige onderscheidscriteria is het eenvoudiger, omdat de wet ze uitdrukkelijk verbiedt. Zo is het bijvoorbeeld verboden om werknemers uit te sluiten van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op grond van:

  • Geslacht (man/vrouw)
  • Leeftijd
  • Nationaliteit
  • Deeltijdse tewerkstelling

Heeft u een specifieke vraag over discriminatie in het kader van aanvullende pensioenen?

Dan kan het interessant zijn om het advies nr. 30 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen te consulteren. Daarin wordt voor heel wat onderscheiden onderzocht of ze al dan niet door de beugel kunnen.