search_api_autocomplete
Home

Consument hecht veel belang aan informatie over zijn aanvullend pensioen

Persbericht
Pensioenen: een beeld van een spaarvarken met muntstukken in

De consument wil vooral toegankelijke, duidelijke en beknopte informatie over de uitbetaling van zijn aanvullend pensioen. Dat blijkt uit een consumentenbevraging van de FSMA, die ook leert dat Mypension.be veruit de voorkeur geniet als informatiekanaal over aanvullende pensioenen.

Met het oog op de bescherming van de consument, hecht de FSMA veel belang aan de informatie die wordt gericht aan de aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan. Om die reden organiseerde de FSMA eind 2020 een consumentenbevraging.

De FSMA vroeg consumenten of ze geïnteresseerd zijn in informatie over hun aanvullend pensioen, welke informatie zij belangrijk vinden en of ze over voldoende informatie beschikken. Ze schonk ook aandacht aan eventuele problemen die aangeslotenen ondervinden bij het contacteren van hun pensioeninstelling.

De enquête verliep via de website www.mypension.be met de medewerking van haar beheerder Sigedis. Consumenten kunnen informatie over hun aanvullend pensioen raadplegen op Mypension.be. De consumentenbevraging bereikte bijgevolg enkel personen die online de weg vonden naar Mypension.be en een zekere interesse toonden in de pensioenmaterie. Dit moet in het achterhoofd worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten.

De bevraging liep gedurende 100 dagen en werd dagelijks gemiddeld 50 maal ingevuld. Op die manier bereikte de FSMA 5.147 pensioenconsumenten. De enquête leverde de volgende resultaten op.

Mypension.be geniet de voorkeur als kanaal om informatie over het aanvullend pensioen te verwerven. De e-mail die de aangeslotenen jaarlijks ontvangen van Sigedis blijkt de grootste stimulans om de informatie op Mypension.be te raadplegen. De FSMA spoort iedereen aan om Mypension.be te consulteren voor een laatste stand, bijgewerkt in september, van zijn pensioenrechten. Ze moedigt iedereen ook aan om een e-mailadres achter te laten op deze website.

Quasi 100 procent van de respondenten zijn geïnteresseerd in informatie over hun aanvullend pensioen. De enkelingen die niet geïnteresseerd zijn in deze informatie vinden voornamelijk dat hun aanvullend pensioen te laag is of dat het te vroeg is om aan hun pensioen te denken.

De top drie van de onderwerpen waarover de consument informatie wenst, betreffen de uitbetalingsfase. De meeste respondenten hebben hier evenwel geen duidelijk beeld over. Slechts een derde van de respondenten weet hoeveel aanvullend pensioen hij zal ontvangen. Slechts tien procent geeft aan een duidelijk zicht te hebben op hoeveel belastingen er zullen worden ingehouden op het uit te keren bedrag. Iets minder dan een derde van de respondenten weet wanneer het aanvullend pensioen kan worden uitbetaald. 

Minder dan de helft van de respondenten is geïnteresseerd in informatie over de opbouwfase. Slechts de helft of minder van de respondenten beschouwt informatie over de volgende aspecten als ‘heel belangrijk’: kosten, rendement, hoeveel bijdragen er worden betaald, of er persoonlijke bijdragen worden betaald, …

Informatie moet toegankelijk, duidelijk en kort zijn. De pensioenconsument wenst de informatie over het aanvullend pensioen makkelijk te kunnen terugvinden. Hij wil begrijpelijke informatie, die niet te algemeen geformuleerd wordt en niet teveel jargon bevat. Zijn voorkeur gaat uit naar korte informatie, die to the point is en in mensentaal is geschreven.

De pensioeninstelling is het eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten. Ongeveer een vierde van de respondenten zal zich in de eerste plaats tot de pensioeninstelling richten met een vraag of klacht omtrent zijn pensioenplan.

Veertig procent van de slapers weet niet wie zijn pensioeninstelling is. Het is opvallend dat zestien procent van de respondenten niet weet welke pensioeninstelling zijn aanvullend pensioen beheert. Zelfs meer dan veertig procent van de slapers kent zijn pensioeninstelling niet. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat slapers geen pensioenfiche meer ontvangen van hun pensioeninstelling. Hierdoor verwatert de band met hun pensioeninstelling. Deze informatie is wel terug te vinden op de website Mypension.be.

Uit de ontvangen reacties blijkt dat de consument heel wat vragen heeft bij de aanvullende pensioenmaterie. Om die reden wijzen wij graag op de algemene informatie over ‘pensioen en pensioenvoorbereiding’ op de Wikifin-website en op de FAQ rond aanvullende pensioenen op de FSMA-website.

Zo kan de consument in de FAQ, onder andere, een antwoord vinden op de volgende vragen:

Een overzicht van alle onderwerpen vindt u hier.

Op basis van de bevraging besluit de FSMA…

… dat voornamelijk pensioenconsumenten die de pensioenleeftijd naderen het meest belang hechten aan informatie over het aanvullend pensioen met het oog op hun pensioenplanning;


… dat sensibilisering samen met duidelijke communicatie over aanvullende pensioenen nodig is om mensen te helpen bij hun pensioenplanning.

U kan het verslag en een bijhorende presentatie consulteren op onze website.