search_api_autocomplete

Hoe worden aanvullende pensioenen belast?

De bedragen die u terugvindt op uw Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.
Werknemers: Meer info.
en op www.MyPension.be zijn brutobedragen. Op het ogenblik dat het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt uitbetaald, moeten nog de volgende belastingen en sociale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
worden afgetrokken:

 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze bijdrage wordt door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  ingehouden.
 • Een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  : ze bedraagt tussen 0 % en 2% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze bijdrage wordt door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  ingehouden.
 • De bedrijfsvoorheffing, op het brutobedrag zonder winstdeelneming en na aftrek van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage. Deze wordt meteen afgehouden bij de uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  .


  De bedrijfsvoorheffing verschilt naar gelang uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  in een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  of een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  voorziet:
  1. Als op basis van uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   wordt uitbetaald in de vorm van een periodieke (bvb. maandelijkse) De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
   Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
   Werknemers: Meer info.
   , dan wordt bij elke uitbetaling een bedrijfsvoorheffing afgehouden. U moet de ontvangen renten vermelden op uw jaarlijkse belastingaangifte: deze worden dan belast in de personenbelasting aan de progressieve belastingvoet.
  2. Ontvangt u het aanvullend pensioenkapitaal in één keer, dan is de bedrijfsvoorheffing een percentage dat afhangt van twee elementen:  
   1. De leeftijd waarop u het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
    Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
    Werknemers: Meer info.
    ontvangt.
   2. Of uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.
     
 • De gemeentelijke belastingen (opcentiemen), die afhankelijk zijn van de gemeente waar u woont.
  In de praktijk zal de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  bij het uitbetalen van het aanvullend pensioenkapitaal een hogere bedrijfsvoorheffing afhouden om reeds rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen (namelijk 16,66 % in plaats van 16,5 % en 10,09 % in plaats van 10% ). De definitieve afrekening gebeurt in het kader van uw belastingaangifte voor het jaar waarin uw aanvullend pensioenkapitaal werd uitbetaald.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanslagvoeten in geval het aanvullend pensioen wordt uitbetaald als een kapitaal:

Leeftijd waarop het aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald

 

Percentage belasting (*)

(*) de bedrijfsvoorheffing ligt iets hoger om rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend wordt

 

Meer info over wanneer u uw aanvullend pensioen kan opvragen Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen

60 jaar

 • 16,5% m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10% m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% als uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u minstens de laatste 3 jaren effectief actief bent gebleven.
 • 16,5% als uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat.
  → opgelet: brugpensioen valt hier niet onder.
 • 20% als u uw aanvullend pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat.

61 jaar

 • 16,5% m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10% m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% als uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u minstens de laatste 3 jaren effectief actief bent gebleven.
 • 16,5% als uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat.
  → opgelet: brugpensioen valt hier niet onder.
 • 18% als u uw aanvullend pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat.

62 jaar, 63 jaar en 64 jaar

 • 16,5% m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10% m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% als uw aanvullend pensioen wordt uitgekeerd na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u minstens de laatste 3 jaren effectief actief bent gebleven.
 • 16,5% in alle andere gevallen.

Vanaf 65 jaar(*)

(*)Wie ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd
ijn aanvullend pensioenkapitaal opneemt, kan aanspraak maken op een
gunstig fiscaal regime wanneer hij minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven.
De wettelijke pensioenleeftijd is momenteel 65 jaar. Deze wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. 

 • 16,5% m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10% m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% als uw aanvullend pensioen ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd en u minstens de laatste 3 jaren effectief actief bent gebleven.
 • 16,5% in alle andere gevallen.

De noties “effectief actief” en “volledige loopbaan”.

De FOD Financiën heeft een circulaire uitgevaardigd waarin de noties “effectief actief” en “volledige loopbaan” worden toegelicht. U kan de circulaire consulteren via de volgende link: Circulaire 2019/C/135 over de notie 'effectief actief' en 'volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving.

 • Er is sprake van een “volledige loopbaan” als men gedurende 45 jaar minstens één derde van een voltijdse arbeidsregeling (namelijk 104 dagen per jaar) heeft gewerkt.
  Vanaf 1 juli 2021 worden er geen attesten meer uitgereikt door de Federale pensioendienst om dergelijke volledige loopbaan te kunnen staven. De pensioeninstelling wordt vanaf dan op de hoogte gebracht door Sigedis (de beheerder van de website www.MyPension.be) indien de voorwaarden voor een volledige loopbaan vervuld zijn op het ogenblik dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald.
 • Om vast te stellen of iemand al dan niet “effectief actief” is gebleven, wordt nagegaan of de betrokkene gedurende de laatste 3 jaren vóór de uitkering van het aanvullend pensioen ononderbroken effectief actief is gebleven.
  Voor de toepassing van het begrip "effectief actief" kunnen bepaalde periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met periodes van activiteit. Meer informatie vindt u in de circulaire.

Als u uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
als een eenmalig De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
ontvangt, kan u er voor kiezen om dit te laten omzetten in een rente. Dan wordt het op het vlak van de belastingen nog iets ingewikkelder. Eerst wordt het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
belast zoals hiervoor beschreven. Nadien wordt dit netto- De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
omgezet in een periodieke De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
. Dan moet u nog jaarlijks een roerende voorheffing betalen op een bedrag van 3 procent van het netto- De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
dat u ontving.

Meer info

Deze informatie werd opgesteld in april 2021 en houdt geen rekening met eventuele aanpassingen na deze datum. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u het contactcenter van de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/57 257 57 (normaal tarief).