search_api_autocomplete
195.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als herverzekeringsagent te krijgen ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle herverzekeringstussenpersonen :

  • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aan herverzekeringsbemiddeling doen.
  • U moet een ondernemingsnummer hebben;
  • U heeft uw woonplaats (natuurlijke persoon) of statutaire zetel (rechtspersoon) in België;
  • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen;
  • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of dat u van het afsluiten van deze verzekering bent vrijgesteld;
  • U moet bevestigen dat u tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsman van de Verzekeringen) bent toegetreden;
  • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
  • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) aan de FSMA meedelen. Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar u hoeft dit niet bij het inschrijvingsdossier te voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u de volgende gegevens en documenten aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun aandeelhouders met een deelneming van meer dan 10 procent:

Als herverzekeringsagent moet u de namen meedelen van de herverzekeringsondernemingen waarmee u een agentuurovereenkomst heeft gesloten.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een herverzekeringsagent aan de FSMA bezorgen?".