search_api_autocomplete
247.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als agent in bank- en beleggingsdiensten te krijgen ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle agenten in bank- en beleggingsdiensten:

  • U moet een ondernemingsnummer hebben wanneer u woonachtig bent in België (natuurlijke persoon) of uw maatschappelijke zetel of bijkantoor in België hebt;
  • U wil uw bemiddelingsactiviteiten in bank- en beleggingsdiensten in België uitvoeren;
  • U stelt de FSMA in kennis van uw eventuele andere beroepsactiviteiten;
  • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen;
  • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, of dat u van het afsluiten van deze verzekering bent vrijgesteld. Als uw beroepsaansprakelijkheid niet langer is verzekerd, moet u de FSMA daarvan onmiddellijk in kennis stellen;
  • U moet bevestigen dat u tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsfin) bent toegetreden;
  • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
  • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) aan de FSMA meedelen. Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar hoeft dit niet bij het inschrijvingsdossier te voegen.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen, als agent, aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u de volgende gegevens en documenten aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als agent moet u het ondernemingsnummer en de naam meedelen van de vergunde onderneming (de principaal) waarmee u een agentuurovereenkomst heeft gesloten.

De termijn voor de verwerking van een inschrijvingsaanvraag bedraagt 60 dagen en begint pas te lopen als de FSMA een volledig dossier heeft ontvangen.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een agent in bank- en beleggingsdiensten aan de FSMA bezorgen?"