search_api_autocomplete

Wat is een sociale VAPZ-overeenkomst?

Een sociale pensioenovereenkomst bevat naast de opbouw van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, een 'solidariteitsluik'. In het solidariteitsluik worden een aantal bijkomende voordelen aangeboden om dekking te bieden tegen een aantal sociale risico’s.

Zo kunnen er bijvoorbeeld volgende voordelen worden aangeboden:

 • tijdens bepaalde periodes waarin men niet werkt wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, ziekte,… zorgt de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  zelf voor de financiering van de verdere pensioenopbouw;
 • de uitbetaling van een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  bij inkomensverlies als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden tijdens de beroepsloopbaan;
 • de betaling van een vergoeding voor het dekken van kosten bij ernstige ziekte of afhankelijkheid van de zelfstandige na pensionering;
 • verhoging van lopende pensioenrenten of overlevingsrenten.

De pensioenovereenkomst bepaalt welke van de bovenstaande solidariteitsprestaties worden aangeboden.

De aansluiting bij het solidariteitsstelsel mag niet afhankelijk worden gesteld van de uitslag van een geneeskundig onderzoek.

RIZIV-tussenkomst

Sommige zelfstandigen in de medische sector (geneesheren, tandartsen, kinesisten, apothekers,…) kunnen hun RIZIV-tussenkomst aanwenden voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Dit kan enkel in het kader van een sociale VAPZ-overeenkomst.

Samenwerkingsprotocol tussen de FOD Financiën en de FSMA

Een sociale pensioenovereenkomst geniet een voordeligere fiscaliteit, gezien een hogere bijdrage kan worden gestort, die dan van het beroepsinkomen kan worden afgetrokken. Een voorwaarde is wel dat minstens 10% van de bijdrage moet worden toegewezen aan het solidariteitsluik.

Om mogelijke geschillen over het sociaal karakter van een pensioenovereenkomst - en dus over de fiscale aftrekbaarheid - te vermijden, hebben de FOD Financiën en de FSMA een samenwerkingsprotocol ondertekend over het toezicht op de sociale pensioenovereenkomsten.

Pensioeninstellingen kunnen bij de FSMA een gemotiveerd advies verkrijgen over het sociaal karakter van een modelpensioenovereenkomst. Indien de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
een positief gemotiveerd advies verkrijgt, mag zij de vermelding 'Conform sociaal karakter' aanbrengen op het betalingsbewijs, waarmee de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
de fiscale aftrekbaarheid van hun Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
kunnen staven.

Hier vindt u de lijst van de sociale aanvullende pensioenovereenkomsten die een positief gemotiveerd advies hebben verkregen van de FSMA.