search_api_autocomplete
Home

Wat is het gevolg van een ontslag voor mijn aanvullend pensioen? Verlies ik mijn aanvullend pensioen?

U bouwt een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op omwille van uw tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het is dan ook logisch dat wanneer u de onderneming of de sector verlaat, de opbouw van aanvullende pensioenrechten wordt stopgezet.

De rechten die u heeft opgebouwd tot aan uw ontslag, blijven echter van u. De aanvullende pensioenrechten die u heeft opgebouwd zijn verworven: deze kunnen niet meer worden afgenomen, bijvoorbeeld omwille van het feit dat u ontslagen wordt of zelf de onderneming verlaat, zelfs niet in geval van een ontslag om dringende redenen. Daarom spreekt men van 'verworven rechten'.

Die opgebouwde pensioenrechten worden Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
en De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
genoemd. De Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
en De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
worden vermeld op de jaarlijkse Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.
Werknemers: Meer info.
en op de fiche die u ontvangt wanneer u uit dienst treedt ( Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
Werknemers: Meer info.
).

Naar aanleiding van uw uitdiensttreding mogen er ook geen extra kosten of vergoedingen worden aangerekend of van uw pensioenreserve worden afgetrokken.

Opgelet!

 • Vroeger kon het pensioenreglement bepalen dat u pas na één jaar aansluiting bij het pensioenplan recht had op de verworven rechten opgebouwd met werkgeversbijdragen. In dat geval had u geen recht op de verworven reserves opgebouwd op basis van de gestorte werkgeversbijdragen als u uit dienst trad binnen het jaar nadat u bij het pensioenplan werd aangesloten.

  Vanaf 1 januari 2019 is deze minimumperiode van 1 jaar niet meer geldig en zijn de opgebouwde pensioenrechten onmiddellijk verworden.

 • Opgelet indien u pensioenrechten heeft opgebouwd vóór 1996:

  Pas vanaf 1996 worden de aanvullende pensioenen wettelijk beschermd en is het verplicht om aan de aangesloten werknemers verworven rechten toe te kennen, ook wanneer zij de onderneming vroegtijdig verlaten.

  Voordien voorzagen veel pensioenplannen dat opgebouwde rechten konden vervallen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer zelf ontslag nam, wanneer de werknemer bij zijn ontslag geen minimum aantal loopbaanjaren (5, 10, 20 …) binnen de onderneming had, of nog wanneer de werknemer de onderneming verliet vóór de pensioenleeftijd.

  Dergelijke voorwaarden zijn vandaag verboden. De wettelijke regels ter bescherming en behoud van opgebouwde pensioenrechten gelden echter maar voor de loopbaanjaren vanaf 1996. Wanneer een deel van uw loopbaan zich situeert vóór 1996 is het dus mogelijk dat een deel van de door u opgebouwde rechten verloren gaat in geval van ontslag. Dit hangt af van wat in het pensioenreglement was geregeld. Bent u in dienst getreden vóór 1996, sla er dan zeker het pensioenreglement op na om te vernemen in welke mate uw pensioenrechten behouden blijven bij uitdiensttreding.

 • Een uitdiensttreding heeft niet altijd tot gevolg dat de opbouw van uw aanvullend pensioen wordt beëindigd.

  Als u aangesloten bent bij een sectorplan en u na uw uitdiensttreding een nieuwe job vindt in dezelfde sector, dan blijft u gewoon aangesloten bij hetzelfde sectorplan. Meer informatie. Hetzelfde is mogelijk als u verandert van onderneming binnen eenzelfde ondernemingsgroep en er eenzelfde pensioenplan bestaat voor alle ondernemingen die tot de groep behoren.