search_api_autocomplete

Welke informatie kan ik krijgen over mijn aanvullend pensioenplan?

On this page

Automatische informatie

Werknemers die zijn aangesloten bij een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
krijgen automatisch volgende informatie.

 • Zolang u in dienst bent, krijgt u van de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  of van uw werkgever (of sectorale Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
  Werknemers: Meer info.
  ) één maal per jaar een Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.
  Werknemers: Meer info.
  met een overzicht van de stand van de door u opgebouwde aanvullende pensioenrechten.
  Tot en met 2015 hadden ook Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


  slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.
  die uit dienst zijn getreden recht op zo’n pensioenfiche. Vanaf 2016 ontvangen aangeslotenen die uit dienst zijn getreden deze fiche niet meer. Zij kunnen de stand van hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via www.MyPension.be.
Pensioenen: een bejaard echtpaar gemaakt van een papieren knipsel staat op een stapel muntstukken
 • U kan een overzicht van uw aanvullende pensioenrechten raadplegen en downloaden via de website www.MyPension.be. Op deze website vindt u een overzicht van alle pensioenrechten die u opbouwt als zelfstandige en/of als werknemer. Meer informatie.
 • Op het ogenblik dat u uit dienst treedt (vb. wegens ontslag of Brugpensioen is een bijzondere werkloosheidsregeling.
  Sinds 1 januari 2012 is de naam brugpensioen gewijzigd in "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag", kortweg SWT.
  Werknemers: Meer info.
  ) ontvangt u een Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  . Daarop staat vermeld hoeveel pensioenrechten u al heeft opgebouwd en over welke keuzemogelijkheden u beschikt.
 • Op het ogenblik dat uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  zal worden uitgekeerd, krijgt u eveneens een detailfiche van de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  . Meer informatie.
 • Het jaar waarin u 45 jaar wordt, ontvangt u per brief informatie over uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen. Zolang u niet akkoord gaat met een mededeling van deze informatie via elektronische weg, dan krijgt u dergelijke brief opnieuw als u 50, 55, 60 en 65 jaar wordt. Zodra u zich heeft aangemeld op www.MyPension.be krijgt u deze informatie niet meer per brief toegestuurd.

Op te vragen informatie

Daarnaast kunnen Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
ook de volgende informatie opvragen bij de werkgever (of sectorale Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
) en/of de pensioeninstelling.

 • U kan op elk moment het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  opvragen. Op de jaarlijkse Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.
  Werknemers: Meer info.
  wordt vermeld bij wie u het reglement kan opvragen: dit kan de werkgever (of Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.
  In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.
  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
  Werknemers: Meer info.
  ) of de pensioeninstelling zijn. Actieve aangeslotenen kunnen de tekst van het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.MyPension.be.
 • U kan aan de werkgever (of sectorale inrichter) of aan de pensioeninstelling een historisch overzicht van uw pensioenrechten vragen, waarop de evolutie is weergegeven van de verworven reserves en de verworven prestaties vanaf de aansluiting. Eventueel kan dit historisch overzicht worden beperkt tot de periode na 1 januari 1996.
 • U kan aan de pensioeninstelling vragen om u een gedetailleerde berekening van de wettelijke Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
  Werknemers: Meer info.
  voor uw situatie te bezorgen.
 • U kan het zogenaamde transparantieverslag opvragen bij de werkgever (of sectorale inrichter). Dit is een verslag over het beheer van het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  . Dit verslag wordt ieder jaar opgesteld door de pensioeninstelling en moet de volgende informatie bevatten:
  • De wijze van financiering van het pensioenplan en de structurele wijzigingen in die financiering.
  • De beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieu-aspecten.
  • Het rendement van de beleggingen.
  • De kostenstructuur.
  • Bij pensioenplannen die worden beheerd in het kader van een verzekeringsproduct met gewaarborgd rendement (tak 21), de winstdeling.
  • De methode (horizontaal of verticaal) die gebruikt wordt om de Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
   Werknemers: Meer info.
   te berekenen.
  • Wanneer de pensioeninstelling een welbepaald resultaat garandeert op de gestorte Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   : de technische grondslagen van de tarifering en de omvang van de tariefgarantie.
 • U kan bij de pensioeninstelling haar verklaring inzake de beleggingsbeginselen opvragen (ook Statement of Investment Principles of SIP genoemd). Deze verklaring omvat informatie over de beleggingen, zoals de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische spreiding van de activa in het licht van de aard en de duur van de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  .
 • In het geval u als aangeslotene het beleggingsrisico draagt, kan u alle eventueel beschikbare beleggingsmogelijkheden en de feitelijke beleggingsportefeuille, met een beschrijving van de risico's en de kosten die met de beleggingen verbonden zijn, opvragen. Dit is het geval als u bent aangesloten bij een pensioenplan van het type Bij een pensioenplan van het type vaste bijdragen belooft de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) om regelmatig, bv. elke maand of elk jaar, een bepaalde bijdrage te storten aan de pensioeninstelling voor de opbouw van het aanvullend pensioen. De pensioeninstelling belegt deze bijdragen. Hoeveel het aanvullend pensioen uiteindelijk zal bedragen op de pensioenleeftijd hangt af van hoeveel bijdragen er betaald worden, hoe lang er wordt gespaard en hoeveel rendement de beleggingen opbrengen.
  Werknemers: Meer info.
  dat wordt beheerd door een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  of in het kader van een verzekeringsproduct zonder gewaarborgd rendement (tak 23).
 • U kan de jaarrekening en het jaarverslag van de pensioeninstelling opvragen. Deze documenten kunnen u informatie verschaffen over de financiële gezondheid van de pensioeninstelling, maar bieden geen informatie over uw persoonlijke rechten.