search_api_autocomplete

Welke zijn de fiscale regels voor een VAPZNP-overeenkomst?

De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4%. Ze komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting indien de '80%-grens' wordt gerespecteerd.

Bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal worden de volgende belastingen en Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
ingehouden:

 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen).
 • Een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  : ze bedraagt tussen 0% en 2% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen).
 • Als de uitkering plaatsvindt bij pensionering, dan wordt, na aftrek van de sociale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  , het deel van het pensioenkapitaal zonder In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
  Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
  Werknemers: Meer info.
  belast aan 10%. In andere gevallen bedraagt de eindbelasting 33%.
 • Tot slot is een gemeentebelasting verschuldigd. Deze hangt af van de gemeente waar u woont.

De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden

De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden. We hebben hierboven evenwel de belangrijkste punten voor u samengevat. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u terecht bij de FOD Financiën.