search_api_autocomplete

Welke zijn de fiscale regels voor zelfstandige bedrijfsleiders?

On this page

1. Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen

De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4%.

 • Als de 80%-regel wordt gerespecteerd, zijn de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  die de onderneming aan de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  stort:
  • volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting;
  • vrijgesteld als voordeel van alle aard in de personenbelasting van de zelfstandige bedrijfsleider.
 • De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  die de bedrijfsleider betaalt, geven recht op een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting.

2. Uitbetaling van het aanvullend pensioen

2.1. Uitbetaling van een kapitaal

Bij de uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
worden de volgende belastingen en Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
ingehouden:

 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen).
 • Een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  : ze bedraagt tussen 0% en 2% van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen).
 • Een bedrijfsvoorheffing.

  Na aftrek van de sociale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  , wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden op het deel van het aanvullend pensioenkapitaal zonder In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
  Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
  Werknemers: Meer info.
  . Die varieert van 10% tot 20%. Het percentage is afhankelijk van verschillende criteria:

  • de leeftijd waarop u het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
   Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
   Werknemers: Meer info.
   ontvangt;  
  • de lengte van uw loopbaan (heeft u een volledige loopbaan?);
  • uw beroepsstatus in de laatste drie jaar voor uw pensionering (was u actief of genoot u van een gelijkgestelde periode?).

Aanvullend pensioenkapitaal (zonder winstdeelname)

opgebouwd met persoonlijke bijdragen

16,5%

 • bijdragen betaald vóór 1/01/1993

10%

 • bijdragen betaald na 1/01/1993

Aanvullend pensioenkapitaal (zonder winstdeelname)

opgebouwd met bijdragen van de onderneming

20%

 • bij opname op 60 jaar zonder dat u het wettelijk pensioen opneemt.

18%:

 • bij opname op 61 jaar zonder dat u het wettelijk pensioen opneemt.

16,5%

 • bij opname vóór 62 jaar als u effectief met pensioen gaat;
 • bij opname op 62, 63 of 64 jaar ongeacht u al dan niet het wettelijk pensioen opneemt;
 • bij opname op de wettelijke pensioenleeftijd (op dit ogenblik 65 jaar) indien u niet effectief actief bent gebleven tot aan deze leeftijd.

10%

 • bij opname op de wettelijke pensioenleeftijd (op dit ogenblik 65 jaar) indien u effectief actief bent gebleven tot aan deze leeftijd;
 • bij opname vóór 65 jaar als de voorwaarden voor een volledige loopbaan (45 jaar) vervuld zijn en u effectief actief bent gebleven.

De noties 'effectief actief' en 'volledige loopbaan':

De FOD Financiën heeft een circulaire uitgevaardigd waarin de noties 'effectief actief' en 'volledige loopbaan' worden toegelicht. U kan de circulaire consulteren via de volgende link: Circulaire 2019/C/135 over de notie 'effectief actief' en 'volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving.

Sinds 1 juli 2021 worden er geen attesten meer uitgereikt door de Federale pensioendienst om een 'volledige loopbaan' te kunnen staven. De pensioeninstelling wordt vanaf dan op de hoogte gebracht door Sigedis (de beheerder van de website www.mypension.be) indien de voorwaarden voor een volledige loopbaan vervuld zijn op het ogenblik dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald.

Om vast te stellen of iemand al dan niet 'effectief actief' is gebleven, wordt nagegaan of de betrokkene gedurende de laatste 3 jaren vóór de uitkering van het aanvullend pensioen ononderbroken effectief actief is gebleven. Voor de toepassing van het begrip 'effectief actief' kunnen bepaalde periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met periodes van activiteit. Meer informatie vindt u in de circulaire.

 • Een gemeentebelasting. Deze hangt af van de gemeente waarin u woont.

De definitieve afrekening gebeurt in het kader van uw belastingaangifte voor het jaar waarin uw aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald.

2.2. Uitbetaling van een rente

Sommige pensioenovereenkomsten of pensioenreglementen voorzien in een uitbetaling in renten. In dat geval worden de ontvangen renten elk jaar vermeld in de jaarlijkse belastingaangifte: ze worden dan belast in de personenbelasting aan de progressieve belastingvoet.

De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden

De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden. We hebben hierboven evenwel de belangrijkste punten voor u samengevat. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u terecht bij de FOD Financiën.