search_api_autocomplete
Home

Wordt mijn aanvullend pensioen nog verder opgebouwd nadat mijn werkgever failliet is gegaan?

On this page

Het faillissement van uw werkgever maakt op zichzelf nog geen einde aan uw arbeidsovereenkomst. Het is aan de curator om te beslissen of hij uw lopende arbeidsovereenkomst al dan niet verder uitvoert.

U wordt ontslagen naar aanleiding van het faillissement

Wanneer u wordt ontslagen, verlaat u normaal gezien automatisch het aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
van uw werkgever, tenzij het om een Sectorpensioen of sectorplan
Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.
Werknemers: Meer info.
gaat (zie verder). Er is met andere woorden sprake van uittreding, zodat er vanaf dat moment geen nieuwe pensioenrechten meer worden opgebouwd voor u. De curator moet als vertegenwoordiger van de werkgever in de regel wel de verplichte procedures respecteren. U krijgt een aantal keuzemogelijkheden voor het verdere beheer van uw reeds opgebouwde verworven reserve.

Indien het bedrag dat werd opgebouwd bij uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
lager is dan het bedrag waarop u recht hebt als pensioenreserve, dan moet uw werkgever het tekort aanzuiveren. Concreet moet uw pensioenreserve minimaal het bedrag zijn van de rendementsgarantie, opgenomen in artikel 24 van de WAP, dan wel het bedrag van uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
, zo dit laatste bedrag hoger is. Het door uw werkgever aan te zuiveren tekort valt in diens vermogen. Wel is dit deel mogelijk te beschouwen als loon en is het bevoorrecht.

Geniet u van een sectoraal aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, dan heeft het faillissement van uw werkgever in principe geen enkel gevolg voor uw reeds opgebouwde pensioenrechten. Bij dergelijk plan is het immers niet de werkgever die optreedt als Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
Werknemers: Meer info.
van het aanvullend pensioenplan, maar een overkoepelende sectorale entiteit. Er zal zich in dat geval dus nooit geld in het vermogen van uw failliete werkgever bevinden dat bestemd is om u uw aanvullende pensioenrechten te garanderen.

Bovendien zal uw uitdiensttreding in dat geval niet automatisch leiden tot beëindiging van uw aansluiting bij het aanvullend pensioenplan. Indien u wordt ontslagen en u vindt onmiddellijk een nieuwe job in dezelfde sector en hetzelfde Een paritair comité is een sociaal overlegorgaan waar de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van een bedrijfssector onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van die sector.
, dan zal u aangesloten blijven bij hetzelfde Sectorpensioen of sectorplan
Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.
Werknemers: Meer info.
. Er is geen sprake van uittreding en de opbouw van uw aanvullend pensioen loopt gewoon door.

U bent nog steeds in dienst tijdens de afwikkeling van het faillissement

Indien u niet werd ontslagen, blijft u in principe verder genieten van uw aanvullend pensioenplan. Indien uw werkgever vervolgens wordt overgenomen, is het mogelijk dat de overnemer eveneens uw aanvullend pensioenplan mee overneemt. Dit zal evenwel afhangen van de concrete wijze waarop de overname werd georganiseerd. De overnemer is immers niet altijd verplicht om aanvullende pensioenplannen mee over te nemen. Doet hij dit niet, dan zal de opbouw van uw aanvullend pensioen stoppen van zodra u mee werd overgenomen. Het is mogelijk dat de overnemer u in dat geval een gelijkwaardig voordeel aanbiedt in de plaats van uw pensioenplan.

Daarnaast kan de curator er ook voor opteren om het aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
stop te zetten, ook al behoudt hij de arbeidsovereenkomsten. Hij zal in dat geval wel alle procedures moeten volgen die de wet voorziet voor het stopzetten van een aanvullend pensioenplan.

Mocht u uiteindelijk toch nog ontslagen worden (bv. omdat de curator geen overnemer vindt voor de activiteiten van uw failliete werkgever), is er op dat ogenblik sprake van uittreding. Uiteraard stopt ook op dat ogenblik de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen. Het deel van uw pensioenrechten dat werd opgebouwd tijdens de afwikkeling van het faillissement en dat niet betaald werd aan de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
, zal wel een bijzonder bevoorrecht statuut genieten in het vermogen van uw failliete werkgever. Het zal bij voorrang boven andere schulden voldaan worden, uiteraard voor zover de verkoop van de bezittingen van uw failliete werkgever voldoende opbrengt.