search_api_autocomplete
330.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als gevolmachtigde onderschrijver te krijgen?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle verzekeringstussenpersonen:

  • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aan verzekeringsdistributie doen;
  • U moet een ondernemingsnummer hebben;
  • U heeft uw woonplaats (natuurlijke persoon) of statutaire zetel (rechtspersoon) in België of in een land buiten de Europese Economische Ruimte;
  • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen;
  • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, of dat u bent vrijgesteld van het afsluiten van deze verzekering;
  • U moet bevestigen dat u tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsman Verzekeringen) bent toegetreden;
  • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
  • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) aan de FSMA meedelen. Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de distributie betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun aandeelhouders met een deelneming van meer dan 10 procent in de vennootschap:

Als gevolmachtigde onderschrijver moet u het ondernemingsnummer en de naam van de verzekeringsondernemingen meedelen waarmee u een distributieovereenkomst heeft gesloten.

 

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een gevolmachtigde onderschrijver aan de FSMA bezorgen?"