search_api_autocomplete
Home
330.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te verkrijgen als gevolmachtigde onderschrijver?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle verzekeringstussenpersonen:

 

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de distributie betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

 

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun aandeelhouders met een deelneming van méér dan 10 procent:

 

Als gevolmachtigde onderschrijver moet u de namen meedelen van de verzekeringsondernemingen waarmee u een overeenkomst heeft gesloten.

 

OVERZICHT VAN DOCUMENTEN EN MODELDOCUMENTEN

 

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een gevolmachtigde onderschrijver aan de FSMA bezorgen?"