search_api_autocomplete
Home

U kan uw reserve overdragen naar een bijzonder individueel verzekeringscontract

On this page

Misschien wenst u uw aanvullende pensioenreserve te beheren zonder band met het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
van uw vroegere of uw nieuwe werkgever (of sector). In dat geval laat de wet toe om uw pensioenreserve over te dragen naar een individueel levensverzekeringscontract, dat u daartoe kan afsluiten bij een verzekeringsonderneming. Niet om het even welk verzekeringscontract komt echter in aanmerking. Het gaat om een specifiek type van verzekeringscontracten, waarvoor bijzondere regels gelden en die enkel mogen worden aangeboden door verzekeringsondernemingen die daartoe over een bijzondere erkenning beschikken.

Welke contracten komen in aanmerking? Wie mag dergelijke contracten aanbieden? 

 • Enkel verzekeringsondernemingen die over een bijzondere erkenning beschikken, mogen dit type contracten aanbieden. U kan de lijst van deze verzekeringsondernemingen hier raadplegen.
 • De verzekeringsondernemingen die deze contracten aanbieden, zijn verplicht om de volledige winst die zij in het kader van deze overeenkomsten realiseren te verdelen onder de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


  slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.
  .
 • Enkel verzekeringsovereenkomsten met een gewaarborgd Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  (tak 21) komen in aanmerking.
 • De betrokken verzekeringsonderneming is verplicht om uw pensioenreserve te aanvaarden. Wanneer u een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  wenst die meer bedraagt dan 60% van het latere Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , dan mag de verzekeringsonderneming de aanvaarding van die hogere Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  wel afhankelijk maken van een geneeskundig onderzoek.
 • De kosten die de verzekeringsondernemingen mogen aanrekenen, zijn wettelijk begrensd:
  • Wanneer er een kost wordt afgehouden van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   , dan mag deze niet meer bedragen dan 5% van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   . Dit geldt ook voor de kosten die bij de overdracht worden afgehouden van uw pensioenreserve.
  • De jaarlijkse beheersvergoeding mag niet meer bedragen dan 0,1% van de pensioenreserve en 0,05% van het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
   Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
   Werknemers: Meer info.
   dat is verzekerd in geval van overlijden.

Op een spaarrekening?

Het is niet mogelijk om uw aanvullende pensioenreserve op een spaarrekening te plaatsen of samen te voegen met het bedrag dat u al heeft opgebouwd in het kader van pensioensparen (derde pijler).

Welke gevolgen heeft een overdracht? 

Wanneer u beslist om uw pensioenreserve over te dragen naar een individueel verzekeringscontract, stapt u uit het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
van uw voormalige werkgever of sector. Uw pensioenreserve zal na de overdracht verder evolueren volgens de regels van het nieuwe verzekeringscontract en niet langer volgens de regels van het oorspronkelijke In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Dit betekent onder meer dat:

 • de verworven prestatie, die u terugvindt op uw Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
  Werknemers: Meer info.
  , niet langer wordt gegarandeerd;
 • de wettelijke rendementsgarantie niet langer van toepassing is op de reserve die u overdraagt naar het nieuwe verzekeringscontract;
 • de rendementen die mogelijk werden gewaarborgd door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  in het kader van het oorspronkelijke In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  na de overdracht niet meer van toepassing zijn. 

Wat zal ik krijgen wanneer ik met pensioen ga?

Wat u zal krijgen op het ogenblik van uw pensionering hangt af van twee factoren: 

 • De formule waarvoor u kiest

  Verzekeringsondernemingen bieden doorgaans verschillende formules aan. Daarbij kan u binnen zekere perken zelf bepalen hoe u uw pensioenreserve verdeelt over de financiering van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  enerzijds en een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  anderzijds.

  Wanneer u kiest voor een formule met een (hogere) Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  , zal er een groter deel van uw pensioenreserve worden gebruikt voor de financiering van die Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  en zal er minder overblijven voor de financiering van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  . Uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  zal dan ook lager uitvallen dan wanneer u kiest voor een formule met een beperktere Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  of zonder Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.

 • Het (gewaarborgd) Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

  Uw pensioenreserve zal na de overdracht verder evolueren volgens de regels van het nieuwe contract. U doet er dus goed aan om u op voorhand te informeren over de contractuele voorwaarden. De verzekeringsovereenkomsten die u in dit kader kan afsluiten, zijn altijd verzekeringsovereenkomsten met gewaarborgd Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  (tak 21). De wet legt wel geen minimumrendement vast. Dit kan van onderneming tot onderneming verschillen. De rendementen die verzekeringsondernemingen vandaag de dag waarborgen, liggen vaak lager dan het Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  waarop u recht zou hebben, indien u uw pensioenreserve in het pensioenplan van uw voormalige werkgever of sector zou laten. De kans is dan ook reëel dat uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  een stuk lager zal uitvallen, wanneer u uw pensioenreserve overdraagt naar een individueel verzekeringscontract. Dit zal des te meer het geval zijn naarmate u opteert voor een (hogere) Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  .

Wanneer u wil weten wat de overdracht naar een individueel verzekeringscontract concreet voor u zou betekenen, moet u contact opnemen met de verzekeringsonderneming waarnaar u een overdracht overweegt. Wanneer u het bedrag van uw pensioenreserve meedeelt, kan deze verzekeringsonderneming berekenen welk Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
u later zal ontvangen, rekening houdend met de formule waarvoor u kiest. Dit bedrag (of die bedragen wanneer er meerdere formules worden aangeboden) moet u vergelijken met de verworven prestatie die u terugvindt op de Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.
Werknemers: Meer info.
. De De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.
Werknemers: Meer info.
is het bedrag waarop u recht heeft, wanneer u uw pensioenreserve in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
van uw voormalige werkgever of sector zou laten zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Impact van overdracht...

Om na te gaan welke impact de overdracht naar een individueel verzekeringscontract heeft op uw later aanvullend pensioen, moet u de verworven prestatie, die vermeld wordt op uw uittredingsfiche, vergelijken met de bedragen die u bij pensionering zou krijgen op basis van het nieuwe verzekeringscontract. Vraag daarom op voorhand aan de verzekeringsonderneming om te berekenen op welk bedrag (of welke bedragen, wanneer er meerdere formules zijn) u recht zou hebben. Zonder deze bedragen is het onmogelijk om een correcte vergelijking te maken.

Wat krijgen mijn nabestaanden wanneer ik overlijd?

U kan doorgaans kiezen uit verschillende formules, met een verschillende verhouding tussen pensioen en overlijden.

Vaak voorkomende formules zijn:

 • Uitsluitend pensioenopbouw, zonder Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  . De pensioenreserve groeit verder aan, maar wanneer u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden niets (dit wordt in het jargon uitgesteld De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  zonder tegenverzekering
  genoemd, afgekort UKZT).
 • Terugbetaling van de pensioenreserve bij overlijden. De pensioenreserve groeit verder aan. Wanneer u overlijdt, wordt de op dat ogenblik gevormde pensioenreserve uitbetaald aan uw nabestaanden (dit wordt in het jargon uitgesteld De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  met terugbetaling van de reserves
  genoemd, afgekort UKMR).
 • Overlijdenskapitaal gelijk aan het pensioenkapitaal. De pensioenreserve groeit verder aan. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  gelijk aan het pensioenkapitaal dat u zou hebben ontvangen op het ogenblik van uw pensionering (dit wordt in het jargon een gemengde verzekering 10/10 genoemd).

Aangezien u kan kiezen voor een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
, kan de overdracht naar een individueel verzekeringscontract interessant zijn wanneer de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
binnen het oorspronkelijke In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
wegvalt na uw uitdiensttreding.

Hou er rekening mee dat de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
wordt gefinancierd vanuit uw pensioenreserve en dat een (hogere) Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
noodzakelijkerwijs zal leiden tot een lager Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
.

Pensioenreserve

Wanneer u nà 1 januari 2016 uit dienst bent getreden, kan u er ook voor kiezen om uw pensioenreserve in het pensioenplan te laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve. Wanneer u daarvoor kiest, worden uw opgebouwde pensioenreserves in geval van overlijden uitbetaald aan uw nabestaanden. Is het u enkel te doen om uw pensioenreserves te beschermen en bent u niet geïnteresseerd in een hogere overlijdensdekking, dan zal die mogelijkheid wellicht interessanter zijn voor u dan een overdracht van uw reserves. U blijft dan immers aangesloten bij het oorspronkelijke pensioenplan en alle waarborgen en garanties in het kader van dat pensioenplan blijven van kracht. Meer informatie. Neemt u geen genoegen met alleen de terugbetaling van uw pensioenreserve bij overlijden en wil u een hogere overlijdensdekking, dan zal u uw reserves moeten overdragen en kan een individueel verzekeringscontract een oplossing bieden.

De voor- en nadelen van een overdracht naar een bijzonder individueel verzekeringscontract:

Voordelen 

Nadelen

 • U sluit een nieuwe verzekeringsovereenkomst: hierdoor kan u een andere verzekeringsformule kiezen die mogelijk bij u past.
 • U kan kiezen voor een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
   en zelf tot op zekere hoogte de omvang daarvan bepalen. Een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  zorgt ervoor dat uw nabestaanden een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Werknemers: Meer info.
  of De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
  Werknemers: Meer info.
  ontvangen als u zou overlijden vóór uw pensionering.
 • De overdracht naar een individueel verzekeringscontract laat u toe om uw pensioenreserves te centraliseren.
 • De verzekeringsonderneming moet een kostenbeperking respecteren en is verplicht de volledige winst te verdelen onder de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


  slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.
  .
 • De Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  wordt gefinancierd vanuit uw pensioenreserve. Een (hogere) Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  zal noodzakelijkerwijs leiden tot een lager Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  .
 • Door de overdracht van uw pensioenreserve naar een individueel verzekeringscontract, stapt u uit het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  en verliest u de daarmee samenhangende garanties, zoals de wettelijke Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
  Werknemers: Meer info.
  .
 • U heeft niet langer recht op het gewaarborgd Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  dat gold in het oorspronkelijk In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  : het gewaarborgd Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  van het individueel verzekeringscontract is van toepassing. Dit zal in veel gevallen lager zijn.