search_api_autocomplete

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Lijsten
Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Reglementen
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Studies
Tweejaarlijkse verslagen
Adviesorganen
Standpunten van de FSMA

Deze rubriek is bestemd voor de pensioeninstellingen alsook voor alle beroepsbeoefenaars uit de sector van de aanvullende pensioenen (commissarissen, aangewezen actuarissen, interne auditoren, compliance officers, advocaten, consultants, …). Doelstelling van deze rubriek is bij te dragen tot een grotere voorspelbaarheid van het optreden van de FSMA op het vlak van het toezicht op de VAPZ pensioenen door de sector te informeren over de verwachtingen van de FSMA in het kader van haar toezicht. De in deze rubriek gepubliceerde standpunten liggen ten grondslag aan het door de FSMA in het kader van de VAPZ uitgeoefende toezicht en kunnen een rol spelen bij de maatregelen die zij neemt en de sancties die zij oplegt.

Deze rubriek bundelt de beslissingen van het Directiecomité van de FSMA die verband houden met de interpretatie door de FSMA van de WAPZ en haar uitvoeringsbesluiten. Bij het nemen van zijn beslissingen houdt het Directiecomité van de FSMA rekening met de geldende reglementering, de verschillende interpretaties die in voorkomend geval aan die reglementering worden gegeven, en alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling door het Directiecomité. Die beslissingen worden genomen onverminderd de eventuele bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en de beslissingen die deze bij de uitoefening daarvanhebben genomen.

Het is mogelijk dat de FSMA een eerder ingenomen standpunt voor de toekomst herziet in het licht van de rechtspraak, interpretaties of andere concrete elementen. Ook wijzigingen in de geldende reglementering kunnen ertoe leiden dat de FSMA haar standpunten herziet.

Vanaf 1 januari 2016 zal deze rubriek stapsgewijs gevoed worden met beslissingen van het Directiecomité die relevant kunnen zijn voor de beroepsbeoefenaars. Deze rubriek bevat zeker geen exhaustieve opsomming van alle beslissingen van het Directiecomité op het vlak van het toezicht op de VAPZ pensioenen.

De stopzetting van de pensioenovereenkomst
Overdracht naar een nieuwe pensioenovereenkomst
Algemeen
Overdracht van reserves in het kader van de WAPZ
FSMA_Standpunt_2021_02
De pensioenovereenkomst - vereffening
Toepassingsgebied van de WAPZ
Toepassingsgebied ratione personae