search_api_autocomplete

Aandeel

Wat is een aandeel?

Een aandeel is een deelbewijs van het kapitaal van een vennootschap. Het is dus een eigendomsbewijs.

Hoe werkt het?

Een aandeel verwerven, gebeurt doorgaans via de beurs. De beursnotering van een aandeel van een genoteerde vennootschap schommelt in functie van de aan- en verkopen van de beleggers. De beurskoers hangt dus af van vraag en aanbod van het aandeel.

Aandelen vormen een risicovolle belegging. De aandeelhouder is afhankelijk van de stijgende of dalende evolutie van de beurskoers. Hij kan een meerwaarde behalen maar zijn inleg ook volledig of gedeeltelijk verliezen.

Welke regels gelden er?

Voor de vennootschappen waarvan de aandelen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, gelden verschillende informatieverplichtingen die onder meer voortvloeien uit de regelgeving inzake transparantie, marktmisbruik en aanbiedingen van beleggingsinstrumenten aan het publiek.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de financiële markten en onder meer op de financiële informatie die de vennootschappen verspreiden. De FSMA oefent dit toezicht op verschillende wijzen uit:

 • de FSMA ziet erop toe dat de informatie die beursgenoteerde vennootschappen publiceren volledig is, een getrouw beeld geeft van de betrokken vennootschap en tijdig ter beschikking wordt gesteld van het publiek;
 • de FSMA houdt toezicht op de werking van de financiële markten zelf door marktinfrastructuren zoals Euronext Brussels te controleren;
 • bij een openbaar overnamebod waakt de FSMA over de naleving van de regels voor de gelijke behandeling van de aandeelhouders;
 • de FSMA controleert de informatie die genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen verstrekken bij een aanbieding aan het publiek of een notering van aandelen in België. Bij aanbiedingen aan het publiek:
  • waarvoor de prospectusplicht geldt, keurt de FSMA vooraf het prospectus en alle reclame over dit aanbod goed, of gaat zij na of het prospectus in het buitenland werd goedgekeurd;
  • waarvoor een informatienota moet worden gepubliceerd, kan de FSMA, na de publicatie van de informatienota door de emittent en/of de aanbieder, de inhoud ervan en de reclame bij dit aanbod controleren;
  • met tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener geeft de FSMA geen voorafgaande goedkeuring aan het blad met essentiële beleggingsformatie maar kan zij, indien de aanbieding verloopt via een door de FSMA vergunde crowdfundingdienstverlener, de inhoud ervan nadien controleren.
 • de FSMA kan op verschillende manieren optreden als een vennootschap zich niet aan de regels houdt (zo kan zij een waarschuwing publiceren, een aanbieding aan het publiek schorsen, de notering van een aandeel schorsen, een geldboete opleggen ...);
 • de FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en zo nodig bestraffen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op deze website en op Wikifin.be.

Mededelingen