search_api_autocomplete

Beleggingsfonds

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is als het ware een effectenportefeuille die door een beheervennootschap wordt beheerd voor rekening van een cliënt. Het merendeel van de beleggingsfondsen zijn instellingen voor collectieve belegging (ICB’s). Die zijn onderverdeeld in categorieën naargelang het type activa dat zij bevatten. De meest voorkomende beleggingsfondsen zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen en monetaire fondsen.

Hoe werkt het?

Aandelenfondsen beleggen vooral in aandelen van genoteerde vennootschappen. De rechten van deelneming in een fonds die een belegger koopt, zijn onderhevig aan de waardevermeerderingen of -verliezen van de effecten waaruit het fonds bestaat.

Welke regels gelden er?

Beleggingsfondsen worden beheerd door beheervennootschappen. Die hebben een specifieke structuur en zijn gereglementeerd. Die reglementering legt een aantal verplichtingen op, waaronder de plicht om de cliënt duidelijke informatie te verstrekken over het doel, de risico’s en de kosten verbonden aan een fonds.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. Die beheervennootschappen van ICB’s moeten een vergunning krijgen van de FSMA om hun activiteiten uit te oefenen.

De FSMA ziet er ook op toe dat elke fonds een Key Investor Information Document (KIID) publiceert. Dat is een document waarin de verschillende kenmerken van het fonds worden vermeld. Het moet vóór elke belegging worden overgemaakt aan de financiële consument. In het KIID worden onder meer de beleggingsstrategie van het fonds toegelicht, alsook zijn doelstellingen, risico’s, kosten, risicoprofiel, enz.

Via inspecties op het terrein controleert de FSMA of de cliënten wel degelijk een KIID overhandigd krijgen. Als dat niet het geval is, kan zij hierover een verslag opstellen en de beheervennootschap van ICB’s vragen de nodige maatregelen te nemen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

Bovendien moet voor elk fonds een prospectus worden voorgelegd aan de FSMA met gedetailleerde juridische informatie over dat fonds.

De FSMA controleert ook de halfjaar- of jaarrekeningen van de fondsen. Zij analyseert de informatie in deze rekeningen en gaat na of de geldende beleggingsregels en –limieten zijn nageleefd. Zo waakt de FSMA onder meer over de liquiditeit van de beleggingen in portefeuille.

Waar vindt u meer informatie?