search_api_autocomplete

Obligatie

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs dat door een overheid, een vennootschap of een instelling wordt uitgegeven om geld te lenen bij beleggers.

Hoe werkt het?

Een belegger die een obligatie koopt, krijgt doorgaans jaarlijks een coupon uitgekeerd. Het bedrag van die coupon wordt berekend op basis van de rentevoet van de obligatie. Op de eindvervaldag van de obligatie betaalt de emittent ervan het geleende bedrag aan de belegger terug.

Te noteren valt dat sommige obligaties tijdens hun looptijd beursgenoteerd zijn. De beleggers kunnen die obligaties dus vóór hun vervaldag doorverkopen, of andere, eerder op de markt uitgegeven obligaties kopen.

Welke regels zijn van toepassing?

Voor de emittenten waarvan de obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, gelden verschillende informatieverplichtingen die onder meer voortvloeien uit de regelgeving inzake transparantie, marktmisbruik en aanbiedingen van beleggingsinstrumenten aan het publiek voortvloeien.

Wat doet de FSMA?

Bij een aanbieding aan het publiek of een noteringopenbare uitgifte van obligaties in België keurt de FSMA het prospectus en de bijbehorende reclame vooraf goed of gaat na of het prospectus in het buitenland werd goedgekeurd.

Valt de aanbieding onder het informatienotaregime, dan kan de FSMA, na de publicatie van de informatienota door de emittent en/of de aanbieder, de inhoud ervan en de reclame bij dit aanbod controleren.

Voor een aanbieding aan het publiek met tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener geeft de FSMA geen voorafgaande goedkeuring aan het blad met essentiële beleggingsformatie maar kan zij, indien de aanbieding verloopt via een door de FSMA vergunde crowdfundingdienstverlener, de inhoud ervan nadien controleren.

De FSMA controleert of de informatie voor financiële consumenten begrijpelijk en conform de regelgeving is. De FSMA ziet erop toe dat de consumenten een duidelijk zicht hebben op de kosten en risico’s van obligaties.

Verder houdt de FSMA toezicht op de door de emittenten verspreide financiële informatie en op de financiële markten.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op Wikifin.be.