search_api_autocomplete
Home
313.

Aan welke voorwaarden moet een kredietgever die geen kredieten meer toestaat maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, voldoen om een vergunning te verkrijgen?

Voorafgaande opmerking

Kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, kunnen enkel een vergunning krijgen in deze categorie indien de kredietportefeuille geen kredietopeningen bevat, zoals gedefinieerd in het wetboek van economisch recht.

Leiding

De leiding van een kredietgever bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. De effectieve leiding bestaat uit ten minste 2 personen.

Kredietgevers moeten over al hun leiders volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

Aandeelhouders

De aandeelhouder van een kredietgever kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag, moet de kredietgever de FSMA op de hoogte brengen van de identiteit van de personen die een deelneming van minstens 20% in het kapitaal bezitten of die de kredietgever controleren. Uit deze kennisgeving moet blijken hoe groot het aandeel is van elk van deze personen en hoeveel stemrecht zij bezitten.

De FSMA zal de geschiktheid van deze aandeelhouders onderzoeken, met het oog op een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt de FSMA dat zij onvoldoende geschikt zijn, dan weigert zij de vergunning als kredietgever.

Wie zich voorneemt om een deelneming in het kapitaal te verwerven bij een vergunde kredietgever waardoor de drempel van 20%, 30% of 50% van de aandelen of de stemrechten wordt bereikt of overschreden, moet de FSMA hierover op voorhand informeren.

Ook hier zal de FSMA onderzoeken of deze persoon over de nodige kwaliteiten beschikt. Zij zal alle noodzakelijke inlichtingen kunnen vragen, met het oog op een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt zij dat de aandeelhouder onvoldoende geschikt is, dan kan zij zich tegen de voorgenomen verwerving verzetten.

Opgelet: De vergunningsvoorwaarden onder de “Leiding” en “Aandeelhouders” gelden enkel voor kredietgevers die niet onder toezicht staan van de NBB.

Organisatie

Algemene regels

De organisatie van de kredietgevers moet hen in staat stellen om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, die overeenkomstig boek VII en zijn uitvoeringsbesluiten op hen van toepassing zijn.

 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn.
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben.

Zij moeten de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • het antwoord op de vraag of ze een onderneming zijn zoals bedoeld in art. VII.163, § 2 van het wetboek[1];
 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Kredietgevers in hypothecair krediet

Kredietgevers in hypothecair krediet registreren op passende wijze volgende aspecten van de kredietverlening:

 • de soorten onroerende goederen zij als waarborg aanvaarden;
 • het acceptatiebeleid van de kredietaanvragen.

Organisatie inzake de strijd tegen het witwassen

Kredietgevers die niet onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan, moeten binnen hun entiteit een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen .

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt van de vereiste beroepskennis.

Kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, mogen de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij bepaalde bijkomende voorwaarden respecteren:

 

De kredietgevers mogen enkel de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen zonder inschrijving voor die kredietactiviteit(en) waarvoor zij over een vergunning of registratie beschikken.

Uitzondering : sommige categorieën van kredietgevers hebben wél een voorafgaande inschrijving in het register van bemiddelaars in hypothecair krediet en/of in consumentenkrediet nodig om de activiteit van kredietbemiddeling te mogen uitoefenen.

 

[1] Dit geldt enkel voor kredietgevers die niet onder het prudentieel toezicht van de NBB vallen.