search_api_autocomplete
313.

Aan welke voorwaarden moet een kredietgever die geen nieuwe kredieten meer toestaat maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, voldoen om een vergunning te verkrijgen?

Voorafgaande opmerking

Kredietgevers die geen kredieten meer toestaan, maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen, kunnen alleen een vergunning krijgen in deze categorie indien de kredietportefeuille geen kredietopeningen bevat, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht.

In dit geval, moet de kredietgever bij zijn vergunningsaanvraag de bevestiging voegen dat hij voornemens is om enkel bestaande kredieten te beheren en af te wikkelen en geen kredieten toe te staan en dat de vergunning als kredietgever die geen kredieten meer toestaat maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt hem niet toelaat om kredieten toe te staan.

Leiding

De leiding van een kredietgever bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. De effectieve leiding bestaat uit ten minste 2 personen.

Kredietgevers moeten over al hun leiders de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

Aandeelhouders

De aandeelhouder van een kredietgever kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Bij het indienen van zijn vergunningsaanvraag, moet de kredietgever de FSMA op de hoogte brengen van de identiteit van de personen die een deelneming van minstens 20% in zijn kapitaal bezitten of die de kredietgever controleren. Uit deze kennisgeving moet blijken hoe groot het aandeel is van elk van deze personen is en hoeveel stemrechten zij bezitten.

De FSMA zal de geschiktheid van deze aandeelhouders onderzoeken, gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt de FSMA dat zij onvoldoende geschikt zijn, dan weigert zij de vergunning als kredietgever.

Wie zich voorneemt een deelneming te verwerven in het kapitaal van een vergunde kredietgever, waardoor de drempel van 20%, 30% of 50% van de aandelen of de stemrechten wordt bereikt of overschreden, moet de FSMA hierover op voorhand informeren.

Ook in dat geval zal de FSMA onderzoeken of deze persoon over de nodige kwaliteiten beschikt. Zij zal alle noodzakelijke inlichtingen kunnen vragen, gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt zij dat de aandeelhouder onvoldoende geschikt is, dan kan zij zich tegen de voorgenomen verwerving verzetten.

Opgelet: De vergunningsvoorwaarden onder de “Leiding” en “Aandeelhouders” gelden enkel voor kredietgevers die niet onder toezicht staan van de NBB.

Organisatie

De kredietgevers moeten beschikken over een organisatie, inclusief toezichtsmaatregelen, die hen in staat stelt om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die overeenkomstig boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten op hen van toepassing zijn.

Tot slot moeten zij de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

  • het antwoord op de vraag of ze een onderneming zijn zoals bedoeld in artikel VII.163, § 2 van het Wetboek van Economisch Recht [1];
  • hun organigram;
  • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
  • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
  • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
  • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
  • het bewijs van goedkeuring van hun contractmodellen door de FOD Economie, inclusief de afschrijvingstabellen;
  • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
  • hun professioneel e-mailadres;
  • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De FSMA bepaalt welke informatie en documenten de kredietgevers haar moeten verstrekken opdat zij zou kunnen nagaan of ze de wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde naleven. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om een vergunning als kredietgever te krijgen en te behouden.

[1] Dit geldt enkel voor kredietgevers die niet onder het prudentieel toezicht van de NBB vallen.