search_api_autocomplete
106.

Aan welke voorwaarden moet een kredietgever die onder prudentieel toezicht van de NBB staat, voldoen om een vergunning te krijgen?

Kredietgevers die onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan, vallen onder een specifieke regeling. Zij moeten enkel voldoen aan de hieronder vermelde vereisten om een vergunning als kredietgever te krijgen.

Organisatie

Algemene regels

 • De kredietgevers moeten beschikken over een organisatie, inclusief toezichtsmaatregelen, die hen in staat stelt om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die overeenkomstig boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten en -reglementen op hen van toepassing zijn;
 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn;
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben;
 • Zij moeten voldoen aan de organisatorische voorwaarden voor de kredietgevers.

Tot slot moeten zij de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van goedkeuring van hun modelcontracten door de FOD Economie met inbegrip van de aflossingstabellen;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De FSMA bepaalt welke informatie en documenten de kredietgevers haar moeten verstrekken opdat zij zou kunnen nagaan of ze de wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde naleven. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om een vergunning als kredietgever te krijgen en te behouden.

Kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen

Kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben of zijn geregistreerd, mogen de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen:

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een kredietgever onder prudentieel toezicht van de NBB aan de FSMA bezorgen?".