search_api_autocomplete
4.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als verbonden agent te krijgen?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor de verbonden agenten:
 
 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aan kredietbemiddeling doen;
 • U moet een ondernemingsnummer hebben;
 • Uw hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn;
 • U moet eenmalig inschrijvingskosten betalen;
 • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
 • U moet aantonen dat u tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (Ombudsfin) bent toegetreden;
 • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen;
 • U mag enkel samenwerken met kredietgevers met een vergunning of registratie om in België actief te zijn;
 • Voor natuurlijke personen moet de inschrijvingsaanvraag worden ingediend door de persoon die om de inschrijving vraagt, of door de persoon die deze daartoe heeft gemachtigd. Laatstgenoemde persoon handelt onder uw verantwoordelijkheid en moet het bewijs leveren door u te zijn gemachtigd;
 • Voor rechtspersonen moet de inschrijvingsaanvraag worden ingediend door het wettelijk bestuursorgaan of door een persoon die het wettelijk bestuursorgaan daartoe heeft gemachtigd. Laatstgenoemde persoon handelt onder de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan en moet het bewijs leveren door het wettelijk bestuursorgaan te zijn gemachtigd;
 • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
 • U moet de FSMA, langs elektronische weg, op de hoogte brengen van het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding). Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen zijn geslaagd voor een door de FSMA erkend examen of dat voor hen een overgangsregeling geldt, maar hoeft dit bewijs niet bij het online inschrijvingsdossier te voegen.

Voor elk van de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u, langs elektronische weg, de volgende gegevens en documenten aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als verbonden agent moet u een verklaring verkrijgen van de kredietgever, waarin deze bevestigt dat u uw activiteit voor zijn rekening en onder zijn volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid uitoefent.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een verbonden agent aan de FSMA bezorgen?".