search_api_autocomplete
Home
4.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als verbonden agent (kredietbemiddeling) ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars:

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als verbonden agent moet u een verklaring verkrijgen van de kredietgever, waarin deze bevestigt dat u uw activiteit voor rekening en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van die kredietgever uitoefent.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een verbonden agent aan de FSMA bezorgen?".