search_api_autocomplete
Home

Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied.

Het gaat om de volgende vennootschappen:

Het is deze vennootschappen niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van deze vennootschappen en om geld te storten op rekeningnummers die zij opgeven.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden die vennootschappen bovendien 'boiler rooms' kunnen zijn.

'Boiler room'-fraude is een vorm van fraude waarbij consumenten doorgaans – ongevraagd en vaak telefonisch – worden gecontacteerd met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen. De laatste tijd zijn de aangeboden diensten diverser geworden. Zo worden ook vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen, beleggingsadvies, beleggingen in crowdfundingprojecten, enz. aangeboden.

Hoewel de 'boiler room' zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

De consument wordt doorgaans gelokt met een eerste belegging voor een beperkt bedrag die zeer snel winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument verzocht om steeds meer te beleggen. In tegenstelling tot de eerste belegging, zijn de nieuwe beleggingen verlieslatend en/of, als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen.

Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten om steeds meer geld te storten (vandaar de Engelse benaming 'boiler room'). Uiteindelijk lukt het de consument nooit om het door hem belegde geld te recupereren.

Meer algemeen geeft de FSMA u als belegger de volgende algemene aanbevelingen om u tegen dergelijke fraudepraktijken te wapenen:

 • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt (handelsnaam, maatschappelijke zetel, enz.). Als u de vennootschap niet duidelijk kan identificeren, mag u haar in geen geval vertrouwen. Is ze buiten de Europese Unie gevestigd, wees er u dan bewust van dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Check je aanbieder.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, in een waarschuwing wordt genoemd. Zoek niet alleen op naam van de vennootschap(pen) die u financiële diensten aanbied(t)(en), maar ook op naam van de vennootschap(pen) waaraan u eventueel geld moet storten.

Op de website van de FSMA kan u voor die opzoeking gebruik maken van de zoekfunctie. Bovendien zijn alle 'boiler rooms' waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, vermeld op de lijst van de vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied, die eveneens te vinden is op de website van de FSMA.

Opgelet: staat de vennootschap die u zoekt, niet op de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u haar niet vertrouwen en ervan uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op Belgisch grondgebied. Dat komt onder meer omdat malafide vennootschappen geregeld van naam veranderen.

 • Wees op uw hoede voor 'cold calling': u wordt via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de vennootschap, noch met uw thuisland als belegger. Let er ook op dat bij 'boiler room'-fraude in de meeste gevallen wordt gevraagd om geld over te maken op bankrekeningen die zijn geopend bij banken gevestigd in Azië.
 • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt.
 • Geloof de informatie die vennootschappen verstrekken, niet zonder meer. Soms beweert een vennootschap dat ze een vergunning heeft voor het aanbieden van financiële diensten, zonder dat dit effectief ook zo is. Controleer steeds de informatie die u wordt verstrekt.
 • Wees beducht voor 'cloned firms'. Dat zijn vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen zonder dat ze een band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.
 • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees achterdochtig als u gevraagd wordt een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.
 • Zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele 'boiler rooms' richten zich specifiek tot deze doelgroepen.

Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.