search_api_autocomplete
107.

Aan welke voorwaarden moet een kredietgever voldoen om een vergunning te verkrijgen?

Leiding

De leiding van een kredietgever bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. De effectieve leiding bestaat uit ten minste twee personen.

Kredietgevers moeten over al hun leiders de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

Kapitaal, eigen vermogen en aandeelhouders

Kapitaal

Om een vergunning als kredietgever te kunnen krijgen, moet de handelsvennootschap over een minimumkapitaal beschikken. Dit minimumkapitaal is afhankelijk van de activiteit die de kredietgever wenst uit te oefenen:

Activiteit
Minimumkapitaal nieuwe onderneming
Minimumkapitaal bestaande onderneming
 • verkopen op afbetaling
 • leningen op afbetaling
 • financieringshuurovereenkomsten
250.000 euro per categorie van kredietovereenkomst 175.000 euro
kredietopeningen of consumentenkredietovereenkomsten waarvoor door of krachtens de wet in geen enkele specifieke regel is voorzien 2.500.000 euro 2.000.000 euro
hypothecaire kredietovereenkomsten 2.500.000 euro 2.500.000 euro

 

Deze minimumbedragen gelden telkens ook voor de kredietgevers die als onmiddellijk overnemer of in de plaats gestelde schuldeiser voor dergelijke kredietovereenkomsten optreden.

Deze minimumkapitalen moeten zowel voor de nieuwe als de bestaande ondernemingen volgestort zijn.

Als de vennootschap al bestond voor de vergunningsaanvraag, worden de uitgiftepremies, de reserves en het overgedragen resultaat met kapitaal gelijkgesteld. Toch geldt ook hier een minimum te volstorten kapitaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de kredietgevers mag niet onder het vastgestelde minimumkapitaal dalen.

Aandeelhouders

De aandeelhouder van een kredietgever kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Bij het indienen van zijn vergunningsaanvraag moet de kredietgever de FSMA op de hoogte brengen van de identiteit van de personen die een deelneming van minstens 20% in zijn kapitaal bezitten of die hem controleren. Uit deze kennisgeving moet blijken hoe groot het aandeel van elk van deze personen is, en hoeveel stemrechten zij bezitten.

De FSMA zal de geschiktheid van deze aandeelhouders onderzoeken, gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt de FSMA dat zij onvoldoende geschikt zijn, dan weigert zij de vergunning als kredietgever.

Wie voornemens is een deelneming te verwerven in het kapitaal van een vergunde kredietgever, waardoor de drempel van 20%, 30% of 50% van de aandelen of de stemrechten wordt bereikt of overschreden, moet de FSMA hierover op voorhand informeren.

Wie zich voorneemt om een deelneming in het kapitaal te verwerven bij een vergunde kredietgever waardoor de drempel van 20%, 30% of 50% van de aandelen of de stemrechten wordt bereikt of overschreden, moet de FSMA hierover op voorhand informeren.

Ook in dat geval zal de FSMA onderzoeken of deze persoon over de nodige kwaliteiten beschikt. Zij zal alle noodzakelijke inlichtingen kunnen vragen, gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt zij dat de aandeelhouder onvoldoende geschikt is, dan kan zij zich tegen de voorgenomen verwerving verzetten.

Organisatie

Algemene regels

 • De kredietgevers moeten beschikken over een organisatie, inclusief toezichtsmaatregelen, die hen in staat stelt om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die, overeenkomstig boek VII van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten, op hen van toepassing zijn;
 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn;
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben;
 • Zij moeten voldoen aan de organisatorische voorwaarden voor de kredietgevers.

Tot slot moeten zij de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • het antwoord op de vraag of ze een onderneming zijn zoals bedoeld in artikel VII.163, § 2, van het Wetboek van Economisch Recht;
 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van goedkeuring van hun modelcontracten door de FOD Economie met inbegrip van de aflossingstabellen;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Deze lijst is evenwel niet exhaustief. De FSMA bepaalt welke informatie en documenten de kredietgevers haar moeten verstrekken opdat zij zou kunnen nagaan of ze de wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde naleven. De FSMA bepaalt ook op welke wijze en hoe frequent ze deze informatie en documenten moeten overmaken. Voldoen aan de verzoeken van de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, is een voorwaarde om een vergunning als kredietgever te krijgen en te behouden.

Organisatie inzake de voorkoming van het witwassen van geld

Kredietgevers moeten binnen hun entiteit de volgende personen aanstellen:

 • een verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, en
 • een of meerdere witwasverantwoordelijke(n) (AMLCO).

De identiteit van de aangestelde personen voor deze twee functies moet opgegeven worden in het vergunningsdossier, behalve voor de kredietgevers die onderworpen zijn aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België.

De AMLCO zal onder meer moeten zorgen voor het opstellen en overmaken aan de FSMA van het jaarlijks activiteitenverslag over AML.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de antiwitwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve het antwoord te lezen op de vraag “Wat zijn de belangrijkste verplichtingen die uit de AML-wetgeving voortvloeien voor de kredietgevers?”.

Kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben of zijn geregistreerd, mogen de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen:

Beperktere regels voor sociale kredietgevers en kredietgevers die onder prudentieel toezicht van de NBB staan

Sommige regels zijn niet van toepassing op kredietgevers die onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan en op sociale kredietgevers.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Voor een overzicht van de documenten die in de onlineapplicatie van de FSMA moeten worden opgeladen, zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een kredietgever aan de FSMA bezorgen?".