search_api_autocomplete
Home
107.

Aan welke voorwaarden moet een kredietgever voldoen om een vergunning te verkrijgen?

Leiding

De leiding van een kredietgever bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. De effectieve leiding bestaat uit ten minste twee personen.

Kredietgevers moeten over al hun leiders volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

Kapitaal, eigen vermogen en aandeelhouders

Kapitaal

Om een vergunning als kredietgever te kunnen krijgen, moet de handelsvennootschap beschikken over een minimumkapitaal. Dit minimumkapitaal is afhankelijk van de activiteit die de kredietgever wenst uit te oefenen:

Activiteit
Minimumkapitaal nieuwe onderneming
Minimum volgestort kapitaal bestaande onderneming
 • verkopen op afbetaling
 • leningen op afbetaling
 • financieringshuurovereenkomsten
250.000 euro per categorie van kredietovereenkomst 175.000 euro
kredietopeningen of consumentenkredietovereenkomsten waarvoor door of krachtens de wet geen enkele specifieke regel is voorzien 2.500.000 euro 2.000.000 euro
hypothecaire kredietovereenkomsten 2.500.000 euro 2.500.000 euro

 

Deze minima gelden telkens ook voor de kredietgevers die als onmiddellijk overnemer of in de plaats gestelde schuldeiser voor dergelijke kredietovereenkomsten optreden.

Deze minimumkapitalen moeten volgestort zijn.

Als de vennootschap al bestond voor de aanvraag, worden de uitgiftepremies, de reserves en het overgedragen resultaat met kapitaal gelijkgesteld. Toch geldt ook hier een minimum te volstorten kapitaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de kredietgevers mag niet dalen onder het vastgestelde minimumkapitaal.

Aandeelhouders

De aandeelhouder van een kredietgever kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag, moet de kredietgever de FSMA op de hoogte brengen van de identiteit van de personen die een deelneming van minstens 20% in het kapitaal bezitten of die de kredietgever controleren. Uit deze kennisgeving moet blijken hoe groot het aandeel is van elk van deze personen en hoeveel stemrecht zij bezitten.

De FSMA zal de geschiktheid van deze aandeelhouders onderzoeken, met het oog op een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt de FSMA dat zij onvoldoende geschikt zijn, dan weigert zij de vergunning als kredietgever.

Wie zich voorneemt om een deelneming in het kapitaal te verwerven bij een vergunde kredietgever waardoor de drempel van 20%, 30% of 50% van de aandelen of de stemrechten wordt bereikt of overschreden, moet de FSMA hierover op voorhand informeren.

Ook hier zal de FSMA onderzoeken of deze persoon over de nodige kwaliteiten beschikt. Zij zal alle noodzakelijke inlichtingen kunnen vragen, met het oog op een gezond en voorzichtig beleid van de kredietgever. Oordeelt zij dat de aandeelhouder onvoldoende geschikt is, dan kan zij zich tegen de voorgenomen verwerving verzetten.

Organisatie

Algemene regels

De organisatie van de kredietgevers moet hen in staat stellen om aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen die overeenkomstig boek VII en zijn uitvoeringsbesluiten op hen van toepassing zijn.

 • Hun hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn.
 • Zij moeten een toegelaten rechtsvorm hebben.

Zij moeten de volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen:

 • het antwoord op de vraag of ze een onderneming zijn zoals bedoeld in art. VII.163, § 2 van het wetboek;
 • hun organigram;
 • een toelichting over hun nauwe banden met andere personen;
 • een toelichting over de aard en omvang van hun verrichtingen in verband met hypothecair krediet en/of consumentenkrediet, en over hun organisatie;
 • een toelichting over de manier waarop ze de gegevens in verband met hun activiteit als kredietgever bewaren;
 • een toelichting waaruit blijkt dat hun boekhouding aan de wettelijke vereisten voldoet;
 • het bewijs van goedkeuring van hun modelcontracten door de FOD Economie;
 • het bewijs van toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen;
 • hun professioneel e-mailadres;
 • als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, deze volmacht.

Kredietgevers die met verbonden agenten werken

Kredietgevers moeten de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid opnemen voor de verbonden agenten die voor hun rekening handelen.

Kredietgevers die werken met verbonden agenten, moeten zich ervan vergewissen dat deze laatsten aan alle wettelijke voorwaarden voldoen, onder meer wat de beroepskennis betreft.

Kredietgevers in hypothecair krediet

Kredietgevers in hypothecair krediet registreren op passende wijze volgende aspecten van de kredietverlening:

 • de soorten onroerende goederen zij als waarborg aanvaarden;
 • de acceptatie van de kredietaanvragen.

Organisatie inzake de strijd tegen het witwassen

Kredietgevers die niet onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan, moeten een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen (zie art. 9 van de wet van 18 september 2017).

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek van de kredietgevers moeten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel  uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen

De kredietgevers die in België een vergunning hebben verkregen of geregistreerd zijn, mogen het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen zonder inschrijving, op voorwaarde dat zij bepaalde bijkomende voorwaarden respecteren:

Beperktere regels voor sociale kredietgevers en kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB

Sommige regels zijn niet van toepassing op kredietgevers die onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België staan en op sociale kredietgevers.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Voor een overzicht van de documenten die moeten worden opgeladen in de online applicatie van de FSMA, zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een kredietgever aan de FSMA bezorgen?".